Vogelvrij

DE TWEEDE KAMER beslist vanavond over de nieuwe Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Beide wetten vervangen vijf andere, waaronder de Vogelwet, de Nuttige Dierenwet en de Jachtwet....

In de politieke praktijk, maar ook in het maatschappelijke debat, beperkt de discussie zich vooral tot de toekomst van de jacht in Nederland. Als minister Van Aartsen van Landbouw zijn zin krijgt, en daar ziet het wel naar uit, blijft de jacht mogelijk in Nederland.

Zes diersoorten, wilde eend, houtduif, haas, fazant, konijn en patrijs, mogen vrij worden bejaagd. Althans door wie een jachtvergunning heeft en voldoet aan een aantal basisvoorwaarden. De jacht op 23 andere diersoorten wordt sterk aan banden gelegd, maar niet verboden. Wie een vergunning weet los te peuteren, kan blijven jagen op bijvoorbeeld edelhert, ree, moeflon, vos, kauw, ekster of pijlstaart.

De plannen van de minister hebben geleid tot een hevig publiciteitsoffensief van voor- en tegenstanders, waarbij geen enkel middel, hoe onfris ook, wordt geschuwd. De jagers misbruiken twee parende konijnen om hun argumenten te onderstrepen, de Faunabescherming doet hetzelfde met zielige, zogende reeën en boze open brieven aan kroonprins Willem Alexander, een erkend jager.

Tot een echte uitwisseling van ideeën komen beide kampen niet meer, laat staan tot een spoor van eensgezindheid. Dus mag de politiek de knoop doorhakken. Wat er na vanavond overblijft is een compromis waarin de kool en de geit worden gespaard. Jagen mag, maar niet te veel.

Die uitkomst is ten dele verdedigbaar. Goed faunabeheer kan betekenen dat een teveel aan wild wordt afgeschoten, zeker in een land als het onze waar het meeste wild nauwelijks natuurlijke vijanden heeft. Bovendien moet het mogelijk blijven wild te bestrijden als dat op grote schaal schade aanricht aan landbouwgewassen. Protesteren tegen deze vorm van jacht is weinig zinvol, juist omdat een natuurlijk alternatief ontbreekt.

Dat geldt echter niet voor de plezierjacht. Ook na de besluitvorming in de Kamer kunnen jagers voor hun lol blijven schieten op wild. Driekwart van alles wat wordt geschoten in Nederland blijft vogelvrij, louter en alleen omdat de lijst van zes niet toevallig ook de lijst is van de meest geschoten dieren.

Het tekent de zwakte van het politieke compromis dat de Tweede Kamer het niet aandurft alle dieren op de lijst van 29 een beschermde status te geven. Het motto van de nieuwe wet is volgens minister Van Aartsen dat jagen niet mag, tenzij het nodig is. Helaas maakt hij dat niet waar voor wilde eend, konijn, fazant, houtduif, patrijs en haas.

Meer over