De terugkeer van de woede

Nooit, zegt Peter Sloterdijk in zijn nieuwe boek Woede en Tijd, is er een cultuurgeschiedenis geschreven over de woede, een psychologisch-politieke factor die de gebeurtenissen in de gehele westerse cultuur heeft bepaald....

Waarschijnlijk, schrijft Peter Sloterdijk in zijn nieuwe boek Woede en Tijd – Een politiek-psychologisch essay, is er in de wereldliteratuur geen grotere wraakfabel dan De graaf van Monte Cristo, een verhaal in de vorm van een feuilletonroman over een jonge zeeman uit Marseille. Op beschuldiging van afgunstige carrièristen zit Edmond Dantès veertien jaar lang gevangen in een door de zee omspoeld kerkerhol van het Château d’If. Na zijn ontsnapping neemt hij wraak, vereffent alle openstaande rekeningen en schakelt met koele berekening de veroorzakers van zijn leed uit, de een na de ander.

In die moderne Ilias, een roman die in afleveringen tussen augustus 1844 en januari 1846 verscheen in het Journal des débats, wilde Alexandre Dumas het verhaal vertellen van een toornige held die terugkeert om, als gaat het om een heilig recht, wraak te nemen. Veertien jaar lang koestert en zweert Dantès wraak. Hij komt op het spoor van een schat en gaat voortaan als een mysterieuze graaf door het leven. Zijn eed getrouw laat hij na zijn bevrijding zien hoeveel leed een onschuldig man zijn vijanden kan berokkenen.

Niemand kan ontkennen, meent Sloterdijk, dat de moderne tijden gekenmerkt worden door een ongekende ‘cultus rond de excessieve wraak’ en onderhevig is aan een ‘inflatie van wraakfantasieën’. Toch moet men tegelijk ook toegeven dat die cultus tot op de dag van vandaag de blinde vlek van de cultuurgeschiedenis vormt. De fabel van de onschuldig in een kerker opgesloten jonge zeeman, die Sloterdijk als ‘de boodschap van Monte Cristo’ navertelt en analyseert, herinnert ons aan het razen van Medea en aan de furiën van Orestes, antieke teksten die hij in zijn boek parafraseert. ‘De haat, de wraak, de onverzoenlijke vijandschap zijn plotseling weer onder ons gekomen! Een mengsel van vreemde krachten, onpeilbaar als de kwade wil, is de beschaafde wereld binnengesijpeld.’ Er is, zegt Sloterdijk, tegenwoordig niemand meer die niet in de gaten heeft dat staten en bevolkingen van de westerse wereld, en via hen de rest van de wereld, al ruim tien jaar door een nieuw thema worden geprikkeld.

Ongetwijfeld zal de eerste helft van de 21ste eeuw gekenmerkt worden door immense conflicten, die zonder uitzondering door woedecollectieven en gekrenkte ‘beschavingen’ op touw worden gezet. Hoe kon, luidt een van de hamvragen in Woede en Tijd, de mening postvatten dat sinds het verdwijnen van de tegenstelling tussen Oost en West na 1991 mensen hun talent voor haatdragende gevoelens hebben verloren? Er zijn nog steeds populistische raddraaiers die voortdurend wijzen op de beledigingen, krenkingen en pijnlijke vernederingen die zij en hun volk jaren hebben moeten ondergaan. De haat is nooit ver weg, de opgestapelde woede is nog smeulend, de wraak verschaft zich een morele legitimiteit.

Fukuyama

Fukuyama
Met zijn boek mengt Sloterdijk zich in een debat dat westerse intellectuelen sinds het begin van de jaren negentig bezighoudt. Het gaat daarbij, zegt hij, ‘om de morele en psychopolitieke interpretatie van de postcommunistische situatie’: de implosie van het ‘reële socialisme’ heeft het ‘zegevierende kapitalisme’ met de lastige taak opgezadeld praktisch in zijn eentje de verantwoordelijkheid voor de wereld op zich te nemen. ‘Men kan niet zeggen dat de westerse denkers zich door deze stand van zaken tot buitengewoon creatieve antwoorden laten inspireren.’

Fukuyama
Zijn essay over de woede vormt, met Francis Fukuyama’s The End of History and the Last Man uit 1992 en recente studies van Boris Groys (Das kommunistische Postskriptum, 2006), het tot dusver meest doordachte systeem van uitspraken over de postcommunistische wereldsituatie. Sommige onderwerpen en motieven, zegt Sloterdijk, vloeien voort uit een denkbeeldige dialoog met Fukuyama’s boek. De inspirerende geschriften van Groys, die om de een of andere onbegrijpelijke reden nog niet in het Nederlands zijn vertaald, zijn voor hem al sinds zijn vorige boek Het kristalpaleis – Een filosofie van de globalisering onmisbaar in dit grote debat.

Fukuyama
Sloterdijk is een ‘hyperbolisch’ filosoof – dat zegt hij zelf. Hij jongleert met de taal en de beeldspraak. Soms, zeker in zijn magistrale magnum opus, zijn Sferen-trilogie, raakt de lezer verstrikt in de over elkaar buitelende en aangekoekte neologismen, metaforen en zinspelingen: ‘woede-economie’, ‘woedepolitiek’, ‘woedegebeuren’, ‘woedeondernemers’, ‘woedebankiers’, woedemanagement’, ‘woedeconservering’ – het gaat maar door. Sloterdijk is geen grijze vakfilosoof, maar een polemisch denker en schrijver, een uitgesproken literair filosoof met een buitengewone interesse voor de kunsten (zoals ook blijkt uit de pas verschenen gebundelde ‘esthetische stukken’). Zijn boeken schrijft hij met hetzelfde parlando als zijn toespraken. Hij is een begenadigd spreker. Hij zoekt het debat op, zijn boeken zijn opeengestapelde commentaren. Elk boek smeekt om weer een ander.

Kristalpaleis

Kristalpaleis
Eigenlijk kun je Woede en Tijd lezen als een soort pendant van zijn filosofische essay over ‘de hybride figuur van de globalisering’. In dat vorige boek, waarin het Londense Crystal Palace – een fonkelend warenhuis van de welvaart – figureert als de allesoverheersende metafoor voor de verwende ‘hyperconsument’, toonde hij aan hoe de droom van een steeds meer globaliserende wereld een illusie blijft voor miljarden mensen die ‘vergeefs aan de deur van het paleis kloppen’. Op alle etages van die kristallen ‘verwenningsruimte’ zie je verveelde en gestresste mensen rondlopen die, zegt Sloterdijk nu in zijn nieuwe boek, lethargisch zijn, suf, cynisch en onverschillig, én gedemoraliseerd hun woede hebben gedoofd en uitgebannen.

Kristalpaleis
Zij die worden buitengesloten en de toegang tot die shopping-mall worden ontzegd, zinnen op wraak. Hún woede is immens. Het is de kern van het nu vertaalde Zorn und Zeit, een titel met een vette knipoog naar Martin Heidegger waarvoor vertaler Hans Driessen terecht niet ‘toorn’ maar het veel ruimere ‘woede’ heeft gekozen: de cruciale vraag hoe wij in onze tijd omgaan met de terugkeer van de woede. Sloterdijk schrijft een cultuurgeschiedenis van de woede, van de Oudheid tot in onze door terrorisme geplaagde tijden. Hij schetst de woede van de toornige God, de sinds de Franse revolutie aangewakkerde ‘verontwaardigingscultuur’ en de door revolutionairen legitiem verklaarde klassenstrijd. Al aan het begin van de eerste zin van de Europese overlevering, luidt het in de aanhef van zijn scherpzinnig essay, in het beginvers van Homerus’ Ilias, duikt het woord ‘woede’ op. ‘Godin, bezing ons de woede van de zoon van Peleus, Achilles (*)’ In het begin was het woord woede, de heroïsche woede van de krijger die een kracht huldigt die mensen uit de onderdanige maar ook onverschillige bekrompenheid bevrijdt.

Kristalpaleis
Die opwellende kracht, bezongen in de oudste oorkonde van de Europese cultuur, klinkt nu archaïsch en voor sommigen zelfs ongepast. Nochtans is die oorlogszuchtige ‘woede’, sterker nog: de trots die ermee is verstrengeld, het gevoel van eigenwaarde, de bron van nobele deugden zoals moed, gulheid en gemeenschapszin, de bron van verzet tegen tirannie.

Kristalpaleis
Het Griekse trefwoord voor het ‘orgaan’ in de boezem van helden en mensen die vatbaar zijn voor grote opwellingen, is thymos: hun trots, hun moed, hun kordaatheid, hun geldingsdrang, hun verlangen naar gerechtigheid, hun gevoel voor waardigheid en eer, hun verontwaardigdheid. Ook Fukuyama had het over de ‘thymotologie’, over de menselijke aanspraak op trots en grootheid. Ondanks het feit dat The End of History and the Last Man op tal van punten makkelijk gekritiseerd kan worden, zegt Sloterdijk, behoort dit boek van Fukuyama tot de weinige werken van de hedendaagse politieke filosofie ‘die de zenuw van de tijd raken’.

Kristalpaleis
Dat ongeremde streven naar succes, aanzien, erkenning en zelfrespect – ontegenzeggelijk verlangens van helden – is voor het eerst beschreven door Plato in De Staat. De ziel bestaat volgens hem uit drie delen, de ‘eros’ of het verlangende deel, de arbitrerende ‘ratio’ of het redenerende deel, en een deel dat hij ‘thymos’ noemde, bezieling. Onze beschaving, aldus het betoog in Woede en Tijd, is eenzijdig erotisch. De ‘begeerte’, in de breedste zin van het woord, leidt tot uitzinnig consumentisme en hebberigheid. De bewoner van het kristalpaleis, om weer maar eens aan te knopen bij Sloterdijks vorige boek, is een ‘wensmachine’ die van nature altijd begeert wat een ander heeft. Zonder enige belemmerende moraal laat hij zich verwennen.

Kristalpaleis
Trots (of zo men wil: ‘woede’), klinkt het in zijn nieuwe essay, is hier het juiste tegengif. Maar die thymos, de bezieling, wordt al heel lang ‘door de onverhulde bigotterie van de christelijke antropologie gedomesticeerd’, de trots stond bij de kerkvaders boven aan de lijst van hoofdzonden. De mens was in hun ogen gehoorzaamheid verschuldigd, zijn woede moest hij bedwingen, zijn stem mocht hij niet verheffen. Ook voor de psychoanalyse, in de moderne biechtstoel van de zielenknijpers, houden de analyserende biechtvaders zich alleen maar bezig met de eros. Het woord ‘trots’ is voor hen meestal ‘een hol begrip in het lexicon van de neuroticus’.

Kristalpaleis
Nu zijn in Sloterdijks redenering vrijheid en erkenning – zonder meer nobele streefdoelen – begrippen die ‘alleen in het kader van een thymotisch mensbeeld zinvol’ zijn. Er is niks mis met de woede of de trots, als die maar niet omslaan in een ongeremde wraakzucht. Het lijkt echter alsof de nu oplaaiende woede niets meer wil leren, de ‘thymosvelden’ slagen er niet in zich te stabiliseren.

Kristalpaleis
Hoe moet je omgaan met de zelfbewuste haat van terroristen? Het heeft geen zin om die in verband te brengen met begrippen als nihilisme, ‘een populair verklaringsmodel ten spijt’. Het heeft al even weinig zin de onruststokers in de Parijse voorsteden uit te maken voor racaille, ‘tuig’, en vervolgens een ‘compromisloze eliminatieprocedure’ te verkiezen boven een integratiepolitiek.

Politieke creativiteit

Politieke creativiteit
Woede en Tijd is een vurig pleidooi voor meer ambitie, trots en gevoel van eigenwaarde, maar ook voor meer politieke creativiteit. Het is goed dat democratische culturen zich over hun grondwaarden weer een beetje strijdvaardig opstellen en ook het ‘zegevierende kapitalisme’ durven te kritiseren. Er is een economie mogelijk van de trots en de generositeit. Al lijken veel moderne helden en celebrities alleen maar uit te zijn op geld, bezit, status en seks, toch zijn er kennelijk ook opvallend veel genereuze miljardairs die fondsen oprichten voor een of andere goede zaak.

Politieke creativiteit
Wie rijk sterft, zei de grote sponsor Andrew Carnegie, heeft zijn leven te schande gemaakt. Sommige ondernemers vergroten met hun graaicultuur en gedreven door hebzucht alleen maar het eigen vermogen of dat van hun aandeelhouders, anderen vermeerderen door hun schenkingen en fondsen de glans van de wereld.

Politieke creativiteit
Het kapitalisme, redeneert Sloterdijk in het voetspoor van Friedrich Nietzsche en Georges Bataille, kun je ‘thymotiseren’. Trots betekent ook dat men, ondanks alle demoraliserende kommer en kwel in de wereld, ondanks de milieuproblematiek, de opeenvolgende conflicten en de ongebreidelde geldzucht van sommigen, zich niet bij voorbaat gewonnen geeft. Anderzijds gelooft Sloterdijk niet in de retoriek van de politiek-correcte ‘beschuldigingsbewegingen’, zelfs als ze zich – zoals het socialisme, het feminisme, het postkolonialisme – inzetten voor een op zichzelf respectabele zaak. In een tijd van globalisering is geen politiek van grootschalige leedvereffening meer mogelijk.

Politieke creativiteit
Het ressentiment, het gevoel van vijandigheid wegens aangedaan of vermeend onrecht, dat gepaard gaat met het verlangen om zich te wreken, is wellicht de grootste hindernis die we moeten overwinnen als we ruimte willen scheppen voor een toekomstgericht model van ‘ontgifte levenswijsheid’.

Politieke creativiteit
In zijn korte en puntige eindconclusie, ‘aan gene zijde van het ressentiment’, eigenlijk het zwakste deel van Sloterdijks betoog, heeft hij het over noodzakelijke en intelligente balanceeroefeningen: ‘noodzakelijke strijd niet ontwijken en overbodige strijd niet provoceren’. In zijn boek haalt hij weliswaar op een virulente manier de christelijke denkbeelden en het messianistische socialisme over de hekel, maar verzuimt een diepgaander analyse van die ‘ontgifte levenswijsheid’ te maken. Misschien heeft hij alweer een ander essay in gedachten. Na Het kristalpaleis en zijn pendant Woede en Tijd, waarin het over de ‘eros’ en de ‘thymos’ gaat, is het nu wachten op een essay over de arbitrerende ‘ratio’.

Meer over