'Zelfs mijn zusje van negen haalt hier een voldoende voor'

Op Fries na zijn alle examens afgerond, tijd dus om de balans op te maken. Volgens veel docenten én leerlingen waren de mavo/vbo- en havo-examens dit jaar niet overdreven moeilijk....

Daarmee vergeleken kwam het vwo er bekaaid van af. Twee examens, Engels en wiskunde-a, waren goed voor bijna tweeduizend telefoontjes naar de examenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Het tekent de frustratie van veel vwo'ers. Zij vonden hun toetsen wél moeilijk, te moeilijk zelfs.

Zo was er een opvallend verschil tussen de wiskunde-a toetsen van havo en vwo. De havisten kregen een stel alfa-vriendelijke vragen voorgelegd, concreet en helder gesteld. Van de talenknobbels op het vwo werd daarentegen meer abstract denk- en rekenwerk verlangd.

De meeste klachten kwamen van leerlingen zonder wiskunde-b in het vakkenpakket. Vwo'ers mét de b-variant zijn gewend aan de meer abstracte denkwijze en deden het a-examen af als een makkie.

Maar er is hoop voor de klagende alfa's: donderdag stapt het LAKS met de vele klachten naar de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO). De commissie is verantwoordelijk voor de examens en de normering. Merel Uffing van het LAKS: 'We vragen om ophoging van het eindcijfer. In het verleden is geregeld op ons aangeven de norm voor verschillende examens aangepast.'

Vorige jaar verhoogde de CEVO de cijfers voor het vwo-Engels met 0,4. De normering van wiskunde-a bleef onaangeroerd.

Hoewel er meer mavo-leerlingen dan ooit tevoren de klachtenlijn belden, zijn zowel docenten als leerlingen het erover eens dat er eigenlijk weinig te klagen viel.

Ter illustratie enkele citaten uit Sneek: 'Kinderachtig makkelijk' (docent Leo Meijer over aardrijkskunde), 'We moeten oppassen dat het geen examen basisvaardigheden wordt' (docent Frank Becker over natuurkunde), 'Zelfs mijn zusje van negen haalt hier een voldoende voor' (Aryan van de Heuvel, 17, over Nederlands leesvaardigheid).

Docenten hadden wel kritiek op het geringe niveau-verschil tussen de c- en d-examens. Het kwam er veelal op neer dat de d'ers het 'te' makkelijk hadden, terwijl er van de c'ers een knappe prestatie werd verwacht.

Iets soortgelijks deed zich vorig jaar voor. Het CEVO besloot toen tot het ophogen van maar liefst zeven mavo/vbo-c examens, tegen slechts één d-examen (Nederlands leesvaardigheid).

De havisten struikelden dit jaar vooral over aardrijkskunde, bij de CEVO vorig jaar goed voor een verhoging van eenvijfde punt. Docent Frans Westerveld: 'Het was een keurig examen, met een paar onbekende termen.' Volgens het LAKS: 'De vragen waren wollig geformuleerd. Eer de leerlingen door hadden wát er gevraagd werd, was de tijd om.'

Donderdag stapt het LAKS naar de CEVO. De commissie dan over aanpassingen van de normeringen, waarbij ook de kritiek van de vakgroepen in ogenschouw wordt genomen. De uitslagen van de eindexamens worden op dinsdag 10 juni bekend gemaakt.

Matthijs Dierckx

Meer over