Zelfs bedenkers raken weg kwijt in regelwoud

Wie boer wil zijn in de Gelderse Vallei, komt er niet meer met een agrarische opleiding. Een studie rechten of bestuurskunde is vereist om wegwijs te raken in het doolhof van plannen voor dit gebied....

Zo zijn daar het plattelandsuitvoeringsprogramma, het gebiedsplan natuur en landschap, het reconstructieplan, het ammoniakplan en het strategisch beleidsperspectief. Daar bovenop komen de woonvisie, het verkeers- en vervoersplan, de cultuurhistorische beleidskaart, de stroomgebiedvisie, het waterhuishoudingsplan, het milieubeleidsplan, de landschapsvisie, de regionale structuurvisie en het nieuwe streekplan. En dan zijn de plannen van gemeenten, rijk en waterschappen nog niet meegerekend.

Nederland is dichtgeregeld, blijkt uit een onderzoek van de provincie Gelderland. Zelfs de bedenkers van de regels raken het spoor soms bijster.

Bij hun aantreden in 2003 spraken de Gelderse Statenleden af dat er minder regels moesten komen. Besloten werd eerst een onderzoekje te doen naar de ernst van het probleem. Verscheidene lokale bestuurders en belangenbehartigers werden geinterviewd.

De voorbeelden zijn soms onthutsend. Zo wilde de provincie dat bedrijventerreinen beter benut werden. Bedrijven maakten plannen om in de hoogte te bouwen. Die werden afgekeurd omdat de gebouwen te hoog waren.

Subsidies zijn een bron van ergernis. Er is een wirwar aan fondsen, soms zijn er voor onderwerp meer potjes. Als een plan wordt ingediend, blijkt dat vaak net niet aan alle voorwaarden te voldoen. Bij gebrek aan beter wordt het geld opgemaakt aan risicoloze projecten zoals de aanleg van schelpenpaden.

Ambtenaren en bestuurders durven hun nek niet uit te steken, bang op de vingers te worden getikt door de rechter. Dus vlucht men naar de veilige kant. Er is altijd wel een reden te bedenken waarom iets niet kan.

De meeste klachten hebben betrekking op ruimtelijke ordening, natuur en milieu en landschapsinrichting. De provincie is niet in haar eentje verantwoordelijk voor de ambtelijke wildgroei, aldus het rapport. De EU is ook een bron van regels.

Voorgesteld wordt drastisch te schrappen in het aantal regels, fondsen samen te voegen en aanspreekpunten te benoemen waar bedrijven en burgers terecht kunnen.

Meer over