Zeearm naarAntwerpen uitgediept

Nederland en Vlaanderen hebben woensdag een akkoord gesloten over vier Scheldeverdragen. De belangrijkste overeenkomst betreft de verdere uitdieping van de Westerschelde....

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) en haar Vlaamse collega Peetersspraken van een historisch moment. Over de verdragen is zes jaaronderhandeld.

De verdieping van de Westerschelde met nog eens 1,40meter is goed nieuwsvoor Antwerpen. 'Daardoor kunnen nog grotere schepen de haven van Antwerpenbereiken', aldus Peeters.

De vaargeul in de zeearm werd al tweemaal dieper uitgegraven, in dejaren zeventig en negentig. Volgens minister Peijs is het nu de laatstekeer dat de Westerschelde wordt verdiept. 'We gaan niet half Zeelandafgraven om steeds grotere schepen toegang te geven tot de Antwerpsehaven', zei ze dinsdag in een Kamerdebat. Maar, zeggen critici, in 1998werd dat ook al bij de tweede verdieping gezegd. De derde afgraving moeteind 2007 beginnen.

De Tweede Kamer heeft nog bedenkingen bij de ontpoldering vanzeshonderd hectare. Maar Peijs verwacht niet dat 'devolksvertegenwoordiging zo veel werk vanuit Zeeland in de wind slaat'.

De provincie Zeeland is blij met de verdragen. Volgens hetprovinciebestuur bieden ze Zeeland nieuwe kansen. Zo kan de ontwikkelingvan zeshonderd hectare nieuwe natuur door ontpoldering worden gecombineerdmet nieuwe vormen van kustverdediging. 'Zeeland kan een laboratorium zijnvoor vernieuwende kustprojecten', aldus gedeputeerde Kramer.

De Zeeuwse Milieufederatie is eveneens tevreden. ZMF-woordvoerder Klapspreekt van 'een opmerkelijke omslag in het Zeeuwse denken'. Tot enkelejaren geleden was ontpoldering in de provincie, die in 1953 getroffen werddoor de watersnoodramp, onbespreekbaar.

De polders die op de nominatie staan te worden prijsgegeven, liggen opde grens tussen Nederland en België, ter hoogte van Antwerpen (HertoginHedwigepolder) en natuurgebied het Zwin (Willem Leopoldpolder). Getroffenboeren worden gecompenseerd.

Meer over