Werkgevers laten nullijn los

De werkgevers pleiten niet langer voor de nullijn. Ze willen maatwerk bij loonsverhogingen. De looneis van de FNV (3 procent) wijzen ze van de hand. Dit blijkt uit een vertrouwelijk advies van de AWVN, de Algemene Werkgeversvereniging Nederland.

Gijs Herderscheê
null Beeld anp
Beeld anp

'In bedrijven waar het goed gaat is meer ruimte voor een structurele loonstijging dan in bedrijven waar het slecht gaat', schrijft de AWVN aan haar cao-onderhandelaars.

De AWVN is het grootste lid van de werkgeverskoepelorganisatie VNO-NCW. Ze adviseert honderden grote en kleinere bedrijven bij het overleg met de bonden. Tot vorig jaar stelden de werkgeversorganisaties een cao-instructie op, nu wordt dat overgelaten aan de AWVN.

Loonsverhoging
Vorig jaar zag de AWVN al heel beperkt mogelijkheden voor loonsverhoging. De organisatie lijkt nu afstand te nemen van het betoog van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Wientjes keerde zich een maand geleden in de Volkskrant nog tegen collectieve, 'generieke' loonsverhogingen omdat die de exportpositie van Nederland zouden bedreigen.

Inflatie
De afgelopen jaren is de koopkracht gedaald als gevolg van het overheidsbeleid, constateert de AWVN. 'De lonen zijn sinds 2008 gemiddeld met 10 procent gestegen. Werkgevers hebben dus wel degelijk hun verantwoordelijkheid genomen. Probleem is dat de inflatie in diezelfde periode met 12,75 procent is gestegen. Als we de inflatie veroorzaakt door kabinetsbeleid achterwege laten, komen we uit op een inflatie van 10 procent, evenveel als de loonstijging. De reële lonen zijn in die zin dus sinds 2008 stabiel gebleven', zo schrijft de AWVN.

Waar er weinig ruimte is voor loonsverhoging pleit de AWVN voor 'creatieve oplossingen'. Zo zouden de openingstijden van fabrieken of winkels kunnen worden verruimd, zonder toeslagen voor de werknemers. Extra vrije dagen voor ouderen, atv-dagen of bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden afgeschaft in ruil voor extra loon.

Terughoudend
De werkgevers zijn terughoudend met de uitvoering van afspraken over de werkloosheidsuitkering WW in het sociaal akkoord met regering en werknemers. De WW wordt tussen januari 2016 en juli 2019 stapsgewijs verkort van maximaal 38 maanden naar twee jaar. In het akkoord is afgesproken dat die ingreep met cao-afspraken ongedaan kan worden gemaakt.

Uit het advies van de AWVN blijkt dat de werkgevers er niets voor voelen in cao's al afspraken te maken over de WW. Daarover moet in de Sociaal-Economische Raad (SER) eerst een 'visie' worden opgesteld. Zolang reparatie van het derde WW-jaar onderwerp is van discussie in de SER, heeft het geen zin hierover aan de cao-tafel (studie-)afspraken te maken, aldus de AWVN.

Ontslagrecht
In het sociaal akkoord zijn ook afspraken gemaakt over het ontslagrecht. Dat wordt op 1 juli 2015 veranderd. Nu wordt de kantonrechtersformule gebruikt voor afvloeiingsregelingen. In 2015 wordt die vervangen door een lagere 'transitievergoeding'. Sociale plannen die bij reorganisaties worden afgesloten, moeten uiterlijk 30 juni 2015 eindigen, omdat dan de nieuwe afspraken ingaan. De AWVN wijst werkgevers erop dat scholingsuitgaven mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding.

VNO-NCW-voorzitter Wientjes. Beeld anp
VNO-NCW-voorzitter Wientjes.Beeld anp
Meer over