Wanneer zegt iemand eens een keer: stop!

Als het aan minister Verdonk ligt, wordt op straat straks alleen nog Nederlands gesproken. Veel gekker kan het niet, meent Arnout Brouwers....

Gaat dit land ten onder aan geborneerdheid of extremisme? Ik weet hetniet, wellicht allebei. Zaterdag lanceerde minister Verdonk het idee vaneen nationale gedragscode waarin is opgenomen dat iedereen op straatNederlands spreekt. Ze meende het serieus. Het is de voorlopige cumulatievan een lange reeks besluiten die door deze regering zijn genomen in hetpost-Fortuyn-tijdperk. Met algemene instemming van het volk, dat wel.Oppositie is er nauwelijks, ook niet van links of van vrijdenkende lieden(zoals Fortuyn was).

Dit land weet geen maat te houden. Voor Fortuyn regeerde eendoctrinaire, intolerante vorm van multiculturalisme. Niemand mocht pratenover immigratieproblemen, op straffe van verkettering. Fortuyn liep erterecht tegen te hoop. Nu regeert onder politici en opiniemakers hetintegrationisme, in extremis doorgevoerd, dat alle tegengeluidenverkettert. En dus zegt niemand er wat van.

De nieuwe doctrine, waarbij immigranten hun onschuld moeten bewijzenvoordat ze een misdaad hebben begaan, werpt vruchten af. Verdonksgedragscode bevestigt slechts wat zich op straat allang heeft voltrokken.De gedachtenpolitie? Dat zijn wij.

Nemen we het voorbeeld van mijn echtgenote. Leerde Nederlands voordatze naar Nederland kwam. Voltooide hier haar inburgering met certificaat.Vond een baan. Verbaasde zich dat ze haar paspoort mocht komen ophalenzonder enige ceremonie. Kortom, de perfecte Verdonk-allochtoon.

Met een probleem: ze heeft alles gedaan wat wordt verlangd, maar voeltzich een permanente buitenstaander. Toen ze aan het begin vroeg wat zemoest doen om mee naar Nederland te verhuizen, kreeg ze te horen: 'Waaromkomt u eigenlijk naar Nederland, kunt u hier niet blijven? Weet u dat ereen officieel ontmoedigingsbeleid is?'

In Rotterdam bestaat de regel al dat iedereen in het openbaar Nederlandsmoet spreken. Ik heb er weinig over gelezen, blijkbaar ligt niemand erwakker van. Net zoals niemand echt wakker lag van de invoering vanpreventief fouilleren, of de inburgering van bijna een miljoen landgenoten.Wij vinden het allemaal best. Sinds de moord op Fortuyn zijn we allemaalFortuynisten. Dus zolang mevrouw Verdonk op haar fluit speelt, lopen weachter haar aan.

Mijn vrouw en ik wonen met ons tweejarige dochtertje in een keurigebuurt vol goedverdienende GroenLinks-stemmers. Al verschillende keren iszij met dochter bij de glijbaan of speelkrokodil aangesproken doorwildvreemde landgenoten die haar maanden Nederlands te spreken. Dank u wel,wie bent u? Ook kreeg zij, gratis en voor niets, een lange preek van dienette wijnverkoper in het kosmopolitische centrum van Amsterdam over denoodzaak Nederlands te spreken.

Zij had deze interventies te danken aan het feit dat ze Russisch spreektmet haar dochter, die wij tweetalig opvoeden. Zij Russisch, ik Nederlands.Ook buiten, in de vrije lucht. Ik hoop dat prins Willem-Alexander enMáxima hetzelfde doen. En die duizenden andere landgenoten die met tweeculturen leven. Het is de normaalste zaak van de wereld. En als Marokko eendoelpunt scoort, juicht de Marokkaanse Nederlander. Hoera.

Het is treurig dit land, met zijn politici, zijn media en zijnvrijgevochten burgers zo te zien afglijden naar groepsdenken. Nederland istegen zijn zin immigratieland geworden. Deal with it! Maar wees er ooktrots op. Tref je maatregelen, dat ben je zelfs verplicht, maar laat hetniet ontaarden in provinciaals extremisme.

De internationalisering van ons leven gaat sneller dan ooit tevoren.Maar desondanks: geen dubbele nationaliteit, geen begrip voor werklozeMarokkaanse jongeren, geen vreemde talen in onze Nederlandse straten enparken. Wordt het Engels nu ook verboden?

Pim is dood, dus leve Rita. Misschien kunnen we met 16 miljoen zielende deur naar de grote, boze buitenwereld dicht duwen.

Of heeft de keizer geen kleren aan en is het tijd er iets van te zeggen?

Meer over