VVD-top onder vuur

Leden van de partijcommissie Onderwijs van de VVD verzetten zich fel tegen de aanval van de partijtop op de islamitische scholen....

Pikant is dat een van de ondertekenaars, oud-staatssecretaris Ginjaar-Maas, kandidaten voor het bestuur van de organisatie voor islamitische scholen heeft gescreend op hun opvattingen over de democratische rechtsstaat en hun integratie in de Nederlandse samenleving. Zij ziet geen enkele reden om de islamitische scholen verwijten te maken.

Ook vanuit het algemeen bijzonder onderwijs, bij de VVD-actievoerders vertegenwoordigd door directeur Steen van de Vereniging Bijzondere Scholen, worden de bestuurders van islamitische scholen met cursussen en adviezen bijgestaan. Dit alles wijst op toenadering, openheid en streven naar integratie van de kant van het islamitisch onderwijs.

De liberale onderwijsspecialisten wijzen er terecht op dat de vrijheid van onderwijs geen vrijbrief is voor activiteiten die in strijd zijn met de Nederlandse normen, waarden en rechtsregels. Net als andere bijzondere scholen moeten ook islamitische scholen zich houden aan het non-discriminatiebeginsel.

Nu VVD-voorlieden Zalm en Van Aartsen volharden in hun verzet tegen islamitische scholen, zullen zij met bewijzen moeten komen voor hun stelling dat deze scholen schadelijk zijn voor integratie en emancipatie van hun leerlingen. De onderwijsinspecties en andere onderzoekers hebben voor die stelling tot dusver geen enkel bewijs gevonden.

De kruistocht tegen de islamitische scholen is ontketend door het VVD-Kamerlid Hirsi Ali. Zij is beducht voor infiltratie in Nederland van politieke islamisten uit landen als Saudi-Arabië, Algerije en Iran.

In haar ogen is de politieke islam een ondemocratische en imperialistische beweging die in Europa vaste grond onder de voeten probeert te krijgen door middel van subsidie aan islamitische instellingen. In hoeverre deze infiltratie voor Nederlandse scholen geldt, is door haar evenwel nooit aangetoond.

De waarschuwingen van Hirsi Ali tegen excessen van het moslimfundamentalisme, dat wel degelijk op gespannen voet staat met Nederlandse waarden als de scheiding tussen kerk en staat en gelijke rechten voor mannen en vrouwen, zijn op zichzelf gerechtvaardigd. Maar het gaat niet aan om zonder enige bewijsvoering islamitische scholen in het verdachtenbankje te plaatsen. Met hun stemmingmakerij bewijzen Zalm, Van Aartsen en Hirsi Ali de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving een slechte dienst.

Meer over