Vooral Turken laten zich naturaliseren

Het aantal naturalisaties in Nederland blijft sterk stijgen. Vorig jaar verkreeg 6,3 procent van alle ingeschreven niet-Nederlanders de Nederlandse nationaliteit....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Volgens het CBS werden vorig jaar in totaal vijftigduizend vreemdelingen genaturaliseerd, zevenduizend meer dan in 1993. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie presenteerde eerder dit jaar in haar jaarverslag over 1994 een veel lager cijfer: volgens de IND werden vorig jaar 36 duizend vreemdelingen genaturaliseerd.

CBS en Justitie hebben geen verklaring voor het markante verschil van veertienduizend. Beide organisaties verzekeren dat hun eigen cijfer correct is.

'Mogelijk schuilt het verschil in een andere definitie van het begrip naturalisatie', suggereert een woordvoerster van Justitie.

Ook vluchtelingen uit ex-Joegoslavië kiezen massaal voor naturalisatie, waarbij ze hun oude nationaliteit laten vallen. Vorig jaar ging het om tweeduizend mensen. Verwacht wordt dat ook dit jaar veel toegelaten Joegoslaven om de Nederlandse nationaliteit zullen vragen.

De belangrijkste oorzaak van het sterk stijgend aantal naturalisaties is de in 1992 geopende mogelijkheid voor Turken om het Nederlanderschap te combineren met hun eigen nationaliteit. De Tweede Kamer ging in dat jaar akkoord met het wetsvoorstel van PvdA-kamerlid Apoustolu, dat de Eerste Kamer overigens nog moet bekrachtigen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND van Justitie past de regel echter al toe in de praktijk. Volgens CBS-onderzoeker R. Tas is de verbeterde werkwijze van de IND mede oorzaak van het toenemend aantal naturalisaties. De soms jarenlange wachttijden bij de dienst zijn teruggelopen. In een aantal proefprojecten wordt de procedure inmiddels binnen een half jaar voltooid.

De Tweede Kamer wil naturalisatie aanmoedigen omdat het de integratie van buitenlanders bevordert.

Vorig jaar werden bijna vijftigduizend mensen genaturaliseerd. Om het Nederlanderschap te verkrijgen moet de buitenlander in de gemeente een 'inburgeringstoets' afleggen.

Meer over