VN-protocol verscherpt milieu-eisen

Industrie en landbouw staan voor de opgave om de hoeveelheid luchtverontreiniging fors te beperken. Dat blijkt uit een nieuw internationaal protocol van de Verenigde Naties, waarover na vier jaar onderhandelen in Genève op ambtelijk niveau een akkoord is bereikt....

Het protocol legt de luchtvervuiling door zwaveldioxide, ammoniak, vluchtige organische stoffen en stikstofoxiden aan banden met ingang van 2010. De stoffen leiden tot verzuring en vermesting en dragen bij aan de vorming van smog.

Uit het nieuwe en bindende verdrag blijkt dat Nederland voor al deze stoffen extra maatregelen moet nemen, bovenop de maatregelen die al op stapel staan. Een aantal bedrijfstakken, zoals de raffinaderijen en de landbouw, hebben al de nodige milieuvoorzieningen getroffen, maar nog zijn die onvoldoende om de overdosis luchtvervuiling terug te dringen. Bovendien dralen vooral veel kleinere bedrijven met het treffen van maatregelen, waardoor het Nederlandse milieubeleid te weinig effect sorteert.

Het nieuwe protocol verordonneert vooral een forse reductie van de uitstoot van stikstofoxiden, van 542 miljoen kilo in 1990 naar 266 miljoen kilogram in 2010. In 1997 bedroeg deze vracht nog 471 miljoen kilogram.

De industrie moet dan ook flink investeren in schonere branders en vergaande schoonmaaktechnieken. Voor auto's, die samen ongeveer de helft van de stikstofoxiden uitstoten, is definitief vast komen te staan dat de ongebreidelde groei van het verkeer het effect van de katalysator teniet heeft gedaan. Schonere motoren en beperking van de groei van het autoverkeer zijn onontkoombaar, aldus de internationale onderhandelaars.

De Nederlandse boeren die de afgelopen jaren zwaar hebben moeten investeren in mestopslag, emissie-arme stallen en zodeninjectie, staan niet langer alleen in Europa. Ook delen van Ierland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk en Tsjechië hebben te kampen met schadelijke ammoniak-dampen. Ook daar zullen de boeren voorzieningen moeten treffen, aldus het protocol.

In het vierde Nationale Milieubeleidsplan (NMP-4), dat begin 2001 verschijnt en waarvoor nu de basis wordt gelegd, worden de Nederlandse maatregelen nader uitgewerkt. Met de maatregelen zijn alleen al in Nederland miljarden guldens gemoeid.

Ze zijn hard nodig, want uit het protocol blijkt dat wanneer alle doelstellingen op tijd worden gehaald, nog altijd een kwart van het Nederlandse oppervlak in 2010 te maken heeft met meer luchtvervuiling dan het milieu kan verdragen.

Meer over