Verzekeraar Nuts onder toezicht gesteld

Nuts Verzekeringen in Den Haag is feitelijk onder curatele gesteld van de accountants van de Ziekenfondsraad. De raad van commissarissen moet voortaan maandelijks aan de Commissie Toezicht Uitvoeringsorganen van de Ziekenfondsraad rapporteren hoe de sanering van de Nuts-organisatie verloopt....

Van onze verslaggeefster

AMSTELVEEN

Dat staat in een zogeheten aanwijzing die de Commissie Toezicht gisteren heeft vastgesteld. In haar eindrappport over de Nuts-affaire constateert de commissie dat de raad van bestuur van Nuts 'willens en wetens' activiteiten heeft ontplooid die in strijd zijn met de wet.

Daardoor is het belang van de wettelijke ziektekostenverzekeringen geschaad, vindt de commissie. De raad van commissarissen 'treft tenminste het verwijt dat hij onvoldoende maatregelen heeft getroffen om op de juiste wijze geïnformeerd te worden over de gang van zaken'.

Als gevolg van de 'te blameren' handelwijze van de Nuts-bestuurders - van wie er twee met een gouden handdruk zijn ontslagen - heeft Nuts sinds 1991 ten onrechte bijna vier miljoen gulden geïncasseerd dat ten goede had moeten komen aan ziekenfonds en AWBZ.

De maandelijkse verantwoordingsplicht beschouwt Nuts als een zware maatregel, maar niet als een onder-curatelestelling in de strikt juridische zin. Daarvan zou alleen sprake zijn als een bewindvoerder was aangesteld.

De Commissie Toezicht van de Ziekenfondsraad sluit die mogelijkheid niet uit. In de aanwijzing schrijft ze dat het van haar oordeel over de rapportage zal afhangen of 'eventuele verder gaande maatregelen' moeten worden overwogen.

De commissie stelt vast dat subsidie voor intensieve thuiszorg 'op laakbare wijze' is gebruikt. Gewone thuiszorg (behalve kraamzorg) wordt vergoed via de AWBZ, intensieve wordt uit een ander potje betaald. Door gewone thuiszorg achteraf, op advies van het Nuts-ziekenfonds, ten onrechte te boeken als intensieve thuiszorg, hielden reguliere thuiszorginstellingen in Den Haag en Zoetermeer in de jaren 1992 en 1993 respectievelijk acht ton en 182 duizend gulden over op hun gewone thuiszorgbudget.

De oogkliniek van Nuts in Rijswijk ontving ten onrechte een half miljoen van het ziekenfonds voor kosten die in strijd met de regels waren gedeclareerd. Daarbij moet nog meer dan twee ton worden opgeteld aan dubbele declaraties.

Medicijnen voor de kliniek, waarvoor de verzekering al had betaald, werden bij ontslag aan de patiënten meegegeven, maar daarbij werd apart nog een recept uitgeschreven en gedeclareerd bij Nuts. De medicijnen en verbandmiddelen werden uitsluitend geleverd door apotheek Voorne in Brielle, waarmee de - later afgetreden - Nuts-commissaris Oudshoorn nauwe banden had.

De aankoop van het hulpmiddelenbedrijf Combicare, in 1991, door Nuts-bestuurder Zijderlaan en bestuurder Broomans van de Zoetermeerse, aan Nuts gelieerde thuiszorgcentrale ATC, leidde er niet toe dat Nuts korting kreeg op stoma's en incontinentiemateriaal. Het bedrijf werd enkele jaren later verkocht aan OPG, voor een aanzienlijk bedrag. Dat kwam ten goede aan het vermogen van ATC. Nuts verplichtte zich bovendien tot het handhaven van de leveringscontracten tot het jaar 2000.

De accountants van de Ziekenfondsraad concluderen daarom dat de 'kennelijk eigenlijke reden' voor aankoop van Combicare lag in het opwaarderen van de overnameprijs. 'Een ontoelaatbare vermenging van het publieke en het private belang.'

Uit het onderzoek blijkt voorts dat na het exclusieve contract met de Haagse rolstoelfabrikant Van der Smitte (sinds 1993 de enige leverancier voor de Haagse verpleeghuizen) geen enkele controle meer werd uitgeoefend door Nuts. Er was sprake van dubbele declaraties, rolstoelen die slechts op zicht kwamen, maar wel door de verzekeraar werden vergoed, enzovoorts.

Doordat aan Nuts gelieerde factormaatschappijen kortingen bij leveranciers bedongen, maar dit voordeel niet doorberekenden aan de verzekeringskas, werd aan de AWBZ-kas anderhalf miljoen onthouden, aldus de accountants. Eerder was al bekend dat Witte Kruis Rolsstoeltaxi in Den Haag op verzoek van Nuts op elke rit een toeslag in rekening bracht die op een aparte rekening van Nuts werd gezet. Opbrengst: ruim negen ton.

Meer over