Veerman: meer mest, minder regels

Minister Veerman van Landbouw (CDA) en zijn staatssecretaris Odink (LPF) zijn van plan de mestnormen voor 2003 te versoepelen. Zo zal een einde komen aan het saneren van de veesector en het handhaven van een uiterst streng mestbeleid....

'De mestnormen voor 2003 liggen vast, maar als we die handhaven wordt het wel heel zwaar voor de boeren', zei Odink tijdens een toelichting op de landbouwbegroting. 'De huidige situatie geeft aanleiding tot een heroverweging.'

Volgens Odink heeft een evaluatie in maart dit jaar duidelijk gemaakt dat de veestapel door tal van maatregelen - zoals de invoering van mestafzetcontracten en de opkoop van mestproductierechten - zover is ingekrompen dat per 2003 het mestoverschot slechts gering is.

Veerman belooft de boeren ook meer ruimte voor vrij ondernemerschap. 'De regelgeving hangt als een molensteen om de nek van de agrarische sector.' Dit jaar nog komt hij met voorstellen voor vereenvoudiging van de regels.

De minister vindt samen met zijn collega Odink bovendien dat Nederland op sommige punten niet te ver vooruit moet willen lopen op Europese regels. Veerman: 'We mogen best vooraan in het peloton fietsen, maar we moeten het peloton niet verlaten.'

Hij noemt als voorbeelden de regels rond bestrijdingsmiddelen en die voor dierenwelzijn. Het tweetal neemt hiermee afstand van voorgangers Brinkhorst en Faber, die vonden dat Nederland juist altijd het goede voorbeeld moet geven in Europa en zelf strengere regels moet invoeren.

Om het vertrouwen tussen boeren, burgers en overheid te herstellen moet 'de boerenethiek' volgens Veerman worden hersteld. 'Duurzaam produceren moet niet door de overheid worden opgelegd, daar moeten ondernemers uit zichzelf achter staan. Ze moeten zelf deugdzaam willen zijn.'

Het stimuleren van biologische landbouw wil Veerman net als zijn voorganger afhankelijk maken van de wens van de consument. Hij ziet het als zijn taak kennis over biologische teelt te laten ontwikkelen. Hij wil de keten van boer tot consument professionaliseren en campagnes voor het biologische product ondersteunen. 'Maar de consument moet om de producten vragen', vindt Veerman. Hij houdt vast aan het streven om in 2004 5 procent van de totale voedselconsumptie uit biologische producten te laten bestaan.

De forse bezuiniging die dit kabinet heeft ingeboekt op de aankoop van natuurgebieden (70 miljoen euro in 2003 oplopend tot 90 miljoen de jaren daarna) wil Veerman compenseren door boeren meer te betrekken bij natuurbeheer. De vorming van de Ecologische Hoofdstructuur, de aaneensluiting van natuurgebieden, staat niet ter discussie. Veerman: 'We moeten alleen gas terug nemen wat betreft het tempo.'

Meer over