Veelbelovend

DE commissie-Donner, die de impasse rond het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten moet doorbreken, bereikte afgelopen weekend op een aantal hoofdlijnen overeenstemming....

De eerste verbetering is de beperking van de WAO tot die mensen die nooit meer kunnen werken. Die categorie kan dan aanspraak maken op een hogere uitkering dan de huidige regeling. Donner stelt voor de zware gevallen al drie maanden na het optreden van hun ziekte te keuren, en niet pas na een jaar.

Dat is een belangrijke verbetering. Hoe eerder de zieke werknemer en zijn werkgever weten waar ze aan toe zijn, hoe sneller er gewerkt kan worden aan een eventuele terugkeer in het arbeidsproces.

Wanneer de werknemer gedeeltelijk geschikt is om te werken, moet zijn werkgever twee jaar proberen hem aan nieuw werk te helpen. Als de werknemer dat werk weigert, kan hij ontslagen worden. Met deze maatregelen wil Donner zowel de werkgever als de werknemer dwingen tot actieve reïntegratie. Wederom een verbetering, want op dit moment moet de werknemer nog maar afwachten of er initiatieven worden genomen om hem weer aan de slag te helpen.

De vakbeweging kan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van gedeeltelijk geschikte werknemers. Zij is immers al partij bij het afsluiten van contracten met reïntegratiebedrijven. Die worden bij Donner nog belangrijker. Ook zal de vakbeweging via CAO's partij zijn bij het sluiten van aanvullende verzekeringen om de inkomensdaling van deze categorie werknemers te compenseren.

De commissie-Donner is op de goede weg, maar het uiteindelijke succes hangt af van de vraag of de poort voor oneigenlijk gebruik van de regelingen kan worden gesloten. Daarvoor moet in een nieuwe wet nauwkeurig worden omschreven welke 'ziekten en gebreken' door de collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid worden gedekt.

Forse investeringen in de kwaliteit van de keuringspraktijk zijn eens te meer noodzakelijk. Naast de 'uitkeringsfabriek' UWV van de overheid, opent Donner de mogelijkheid dat particuliere instellingen keuringen gaan verrichten ten behoeve van aanvullende verzekeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Op zichzelf is tegen zo'n uitbesteding geen bezwaar, als er tenminste toezicht blijft op de deugdelijkheid van die keuringen. Als de claimbeoordeling helemaal aan de sociale partners wordt overgelaten, bestaat altijd het gevaar dat werknemers worden 'weggewerkt' via de route van de arbeidsongeschiktheid.

Meer over