'Veehouderij moet zich in regio's gaan organiseren'

De Nederlandse veeteelt moet zich meer op regionale leest organiseren. Dat verkleint de kansen op de verspreiding van dierziekten, zoals mond- en klauwzeer....

Van onze verslaggevers Marieke Aarden Bart Dirks

Brinkhorst installeerde de 'denkgroep' onder voorzitterschap van SER-voorzitter H. Wijffels, oud-topman van de Rabobank en voorzitter van Natuurmonumenten, half april - na de MKZ-uitbraak. De denkgroep, waarin ambtenaren, mensen uit het bedrijfsleven en de wetenschap zitten, adviseert de minister over de toekomst van een duurzame veehouderij. Dit moet gebeuren met instemming van veehouders, toeleveranciers, verwerkers en afnemers, maatschapppelijke organisaties en consumenten.

Bij een meer regionaal georganiseerde veeteelt worden de lijnen korter. Het betekent dat veevoerproductie, veehouderijen, mestafzet en verwerking van melk en vlees dichter bij elkaar worden gebracht. Hierdoor gaat het vee transport over grote afstanden tot het verleden behoren. De Gelderse landbouworganisatie GLTO spreekt in dit verband van 'kleinere economische kringlopen', waarbij gedacht kan worden aan de maximale duur van vee transporten van vier uur.

Ook in Duitsland is minister Renate Künast van Landbouw op deze lijn gaan zitten. Zij spreekt al over de 'driehonderd-kilometer-veeteelteconomie', waarin de veeteelt zich in cirkels van driehonderd kilometer organiseert.

De commissie-Wijffels bepleit ook een landschapspremie voor boeren die naast de voedselproductie extra inspanningen verrichten om het landschap in stand te houden. Het idee werd al eerder geopperd door de milieubeweging. Boeren zouden jaarlijks drie- tot vierhonderd gulden per hectare moeten krijgen. De helft van het agrarisch areaal komt hiervoor in aanmerking, aldus de Stichting Natuur en Milieu.

Boeren kunnen hun premie innen als ze bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en als ze per hectare minder koeien in de wei laten lopen. Ook zouden ze moeten meewerken aan het opvangen van water op hun percelen als er wateroverlast is.

Meer over