Trots op inburgering? 'Wat betekent trots?'

In de stadsschouwburg in Utrecht kwamen woensdag nieuw- en oudkomers bijeen voor de uitreiking van inburgeringscertificaten volgens een nieuwe, strengere norm....

Na ongeveer drie seconden kijken naar haar inburgeringsoorkonde, snaptNassira Khouray er niets meer van.

Zij heeft slechts nul, een, een, een, maar spreekt toch aardigNederlands. In elk geval niet minder goed dan haar vriendin Sanaa Boudihdie drie, drie, twee, twee heeft. De cijfers duiden op hun niveaus inrespectievelijk spreken, luisteren, schrijven en leren van het Nederlands.Niveau vier betekent: vloeiend.

Dus krijgt de Marokkaanse Boudih een heus inburgeringscertificaat, enKhouray slechts een bewijs van deelname.

'Zullen wij even Nederlands praten?', vraagt Khouray. 'Dan ziet u datik even goed ben als zij. Ik kan toch bij de bakker ook een brood halen?'

'Dat kan ze', zegt Boudih.

Maar kennelijk had Khouray bij de beantwoording van de vragen toch ietsfout gedaan. In haar geval is het allemaal niet zo erg, want ze heeft aleen Nederlands paspoort: ze kwam hier negen jaar geleden en is dus eenzogenoemde oudkomer. Nieuwkomer Boudih is pas anderhalf jaar in Nederlanden kan met het behaalde resultaat naturalisatie aanvragen -ook al had zevoor het minder zwaarwegende onderdeel maatschappijoriëntatie maar eenscore van 28procent.

Of Boudih trots is op haar certificaat?

'Trots? Wat betekent dat?'

De behalers van de certificaten mogen blij zijn met zichzelf omdat zeeen goede prestatie hadden geleverd, zegt de Utrechtse wethouder HansSpekman tegen de inburgeraars. 'Ik ga al tien jaar naar dezelfde campingin Frankrijk, maar ik spreek nog steeds geen Frans.'

Met plezier reikt hij de certificaten uit, maar het taalniveau vandeelnemers vindt hij 'te laag'.

'Je wilt mensen daadwerkelijk laten integreren, ze laten deelnemen aanhet arbeidsproces', zegt Spekman. 'Daar heb je minimaal niveau2 op alleonderdelen voor nodig. Nu is dat twee twee, een een. Dat moet de wettelijkestandaard worden, maar het mag Den Haag vooral niet te veel geld kosten.'

Ook Larbi Edriouch, hoofd van het Bureau Inburgering in Utrecht, vindtdat het niveau nog hoger kan. Hij staat drie, drie, drie, drie voor.'Minister Verdonk kan wel stoer praten over echte integratie, maar datbereik je niet als dit lage niveau de standaard wordt.'

Volgens wethouder Spekman doet de gemeente Utrecht extra inspanningenom de inburgering te bevorderen, door bijvoorbeeld aanvullende lessen aante bieden en met het DUO-project. Daarin spreken een autochtoon en eeninburgeraar af eens in de twee weken naar een café te gaan, of te gaanwinkelen.

Sommige Nederlandse gewoonten zullen echter nooit wennen. Een aantalaanwezigen verlaat nog voor de uitreiking van de certificaten deSchouwburg. Een Surinaamse dansvoorstelling met schaars geklede damesvoorafgaand aan de uitreiking, valt niet bij iedereen in goede aarde. 'Wijzijn moslima's, wij houden niet van zoveel bloot', zegt een vrouw die nietmet haar naam in de krant wil.

Haar score: drie, twee, twee, drie. En een maatschappijoriëntatie van72procent.

Meer over