'Terrorisme tast het basale vertrouwen van mensen aan'

De officieren van justitie Plooy en Van Dam achten bewezen dat de Hofstadgroep een criminele organistatie is. Zij onderbouwen dat aan de hand van criteria....

De officieren van justitie Plooy en Van Dam achten bewezendat de Hofstadgroep een criminele organisatie is metterroristisch oogmerk. De belangrijkste thema's uit hetrequisitoir.

Angst: Het zaaien van angst is volgens het OM een belangrijkwapen van terroristen en speelt ook een cruciale rol binnen hetHofstadnetwerk. De aanslagen van 11 september 2001 in Amerikamaakten wereldwijd duidelijk hoe eenvoudig het is voor een stelogenschijnlijk onopvallende mannen het alledaagse leven lam teleggen en een bevolking angst aan te jagen.

Terrorisme speelt met die angst, tast het basale vertrouwenvan mensen aan en is bedoeld om 'structuren die veiligheid biedentot op microniveau te vernietigen'. Dat is volgens het OM ook watMohammed B. in zijn 'oorlogsverklaring' aan het Nederlandse volkwilde bewerkstelligen.

Verloop van onderzoek: Het Hofstadonderzoek is complex geweesten in samenhang met andere onderzoeken verlopen. Zo is onder meeruit het onderzoek naar de moord op Van Gogh en oude en nieuweterreurverdenkingen tegen Samir A. geput. De eerste aanwijzingendat er sprake is van een groep met terroristische bedoelingenstammen uit oktober 2003, toen een aantal Hofstadverdachten(onder wie Jason W. , Ismail A. en de geestelijk inspirator deSyriër Abu Khaled) werd opgepakt. De contouren van de huidigegroep verdachten werden toen al zichtbaar. Destijds was ook alduidelijk wat de groep samenbindt: de radicale politieke islamen de 'strikte uitleg van tawheed' (de eenheid van god), volgenshet OM 'het voorportaal van geweld'.

AIVD-informatie: Het OM ziet het Hofstadonderzoek als eenmarkering in de geschiedenis van de onderlinge verhoudingen.Voorheen werden mondjesmaat ambtsberichten verstrekt door deinlichtingendienst. Na de moord op Van Gogh kwam een stroomberichten op gang. Zelfs afgeluisterde gesprekken die kondenworden getoetst, werden aan het OM ter beschikking gesteld. 'Eenunicum', aldus de officieren. De ambtsberichten zijn gebruikt alsbegin van het onderzoek en worden niet ingebracht als hardbewijs. De afgeluisterde gesprekken worden wel gebruikt om debewijsvoering te onderbouwen.

De groep: Wat is minimaal nodig om tot een crimineleorganisatie (met terroristische oogmerk) te horen? Volgens hetOM moet de verdachte tot het samenwerkingsverband horen, maarhoeft hij niet iedereen te kennen. Deelnemingshandelingen zijn:met elkaar lessen krijgen, praten, geschriften, beeld- engeluidsmateriaal bekijken, beluisteren en verspreiden. En ook:contact onderhouden over de ideologische rechtvaardiging voor hetplegen van geweldsmisdrijven. De ondergrens is: zich nietdistantiëren van het radicale gedachtegoed. Ook de verdachte die'misschien' tegen het bedreigen of het doden van beledigers vande profeet is, maar de groep wel beschouwt als zijn 'broeders'en geen afstand neemt, behoort tot de organisatie.

Meer over