Televisie-actie Volendam levert zeker miljoenen op

Ruim zestigduizend televisiekijkers hebben gisteravond tijdens de SBS-televisieactie Hart voor Volendam, geld overgemaakt voor de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand in Volendam....

Het geld wordt besteed aan nazorg voor de 286 slachtoffers van de cafébrand, van wie er nog dertien in het ziekenhuis liggen.

Premier Kok herhaalde tijdens de uitzending de woorden die hij sprak na de stille tocht: 'Wij willen in woord en gebaar duidelijk blijven maken dat betrokkenen er niet alleen voor staan. Wij laten hen niet in de steek.'

De Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) heeft van de regering echter nog geen toezegging voor een bijdrage binnen. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) is niet van toepassing. Die wet treedt pas in werking na aardbevingen, overstromingen of rampen van vergelijkbare omvang. De wet vergoedt onverzekerbare schade die niet op een aansprakelijke partij kan worden verhaald. De getroffenen van de vuurwerkramp in Enschede kwamen evenmin in aanmerking voor een WTS-vergoeding.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken betekent dat echter niet dat het rijk geen geld voor Volendam beschikbaar zal stellen. De komende tijd wordt de schade geïnventariseerd en wordt bekeken of de SSNV op een donatie kan rekenen. Na de vuurwerkramp in Enschede stortte het rijk 6,2 miljoen gulden in het Nationaal Rampenfonds, waarmee uiting werd gegeven aan de 'nationale solidariteit met de gedupeerden'.

SSNV-voorzitter E. Tuijp die vorige week met staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken sprak, hekelt de trage besluitvorming van de overheid. 'We hebben nog altijd geen enkele concrete toezegging. Ons is meegedeeld dat de brand waarschijnlijk niet als nationale ramp wordt aangemerkt. De staatssecretaris zei dat hij de komende tijd wil bekijken of andere departementen geld beschikbaar kunnen stellen. Hij hoopte voor het zomerreces meer duidelijkheid te kunnen geven. We houden hoop maar het duurt allemaal wel erg lang.'

Meer over