Studente eist voor rechtbank studieplaats op

Een 21-jarige biologiestudente die vier keer is uitgeloot voor de studie geneeskunde, probeert via de rechter alsnog een plaatsing af te dwingen bij de opleiding van haar keuze....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Van de ongeveer zesduizend mensen die zich jaarlijks aanmelden voor de geneeskunde-opleiding, kan hooguit eenderde de begeerde inschrijving bemachtigen. Wie wordt uitgeloot, maakt bij daarop volgende pogingen even weinig kans om alsnog in te loten. Er gaan zelfs stemmen op om het aantal lotingskansen tot twee te beperken, teneinde het aantal deelnemers aan het jaarlijkse kansspel terug te dringen.

Er zijn wel voorstellen gedaan om het lotingssysteem aan te passen. Maar die hadden vooral ten doel de schoolprestaties van kandidaten zwaarder te laten meewegen bij hun toelating tot een fixus-opleiding. De aanleiding hiertoe was de 'kwestie-Meike Vernooy'; deze gymnasiaste heeft haar eindexamengemiddelde van 9,6 tot nog toe niet weten te verzilveren in een inschrijving voor geneeskunde.

De zaak die vandaag dient bij de rechtbank in Assen is van een andere orde. De 21-jarige Karla Bergervoet kan zich bij haar eis om alsnog tot de geneeskunde-opleiding te worden toegelaten, niet beroepen op briljante schoolprestaties. Ze was, aldus haar advocaat A. Kootstra, een gemiddelde leerling. Aan het feit dat zij al vier keer is uitgeloot, kan zij evenmin aanspraken ontlenen. Er zijn immers lotgenoten die dit al zes keer of meer hebben meegemaakt, en ook zij moeten het doen met het enige selectiesysteem dat momenteel van kracht is.

Wat haar geval echter schrijnender zou maken, is dat haar zusje (met wie zij een eeneiïge tweeling vormt) in 1995 wél is ingeloot. Zij begint nu aan haar vierde studiejaar aan de faculteit Geneeskunde van de Groningse universiteit. Bergervoet wordt hierdoor dagelijks geconfronteerd met de ongelukkige gevolgen van de loting, en heeft daar naar eigen zeggen ernstig onder te lijden.

De Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen - die de loting uitvoert - zag in deze omstandigheid echter geen aanleiding om Bergervoet alsnog toe te laten. De IBG reserveert jaarlijks een beperkt aantal studieplaatsen voor kandidaten die door de loting ernstig worden gedupeerd. Maar Bergervoet behoorde niet tot de twintig mensen die dit jaar met succes verweer hebben aangetekend tegen de lotingsuitslag op grond van 'onbillijkheden van overwegende aard'.

Vervolgens wendde Bergervoet zich tot de adviescommissie die de IBG ter zijde staat bij de behandeling van moeilijke gevallen. De commissie gaf een positief advies aan de IBG, maar die kwam niet terug op het eerder ingenomen standpunt. In een - voorlopig - laatste poging het pleit in haar voordeel te beslechten, heeft Bergervoet zich tot de rechter gewend. Naar diens uitspraak wordt door velen met belangstelling uitgezien; nooit eerder kreeg een geschil over loting een justitieel vervolg.

Meer over