Student leert minder uren omdat hij werkt

Met zijn plannen rondom leerrechten wil staatssecretaris Rutte studenten aanmoedigen hun studie in minder tijd te volbrengen. Daar valt iets voor te zeggen, zij het dat er nu fundamentele problemen onbesproken blijven....

Wij kennen als student de praktijk van het onderwijs. Dieleert dat studenten naast hun studie moeten werken. Eenthuiswonende student krijgt 75 euro studiefinanciering per maand,een uitwonende student 233 euro. Dit is respectievelijk 900 euroen 2796 euro op jaarbasis, waarvan aan het collegegeld alleen alvijftienhonderd euro opgaat. Daarnaast betaal je gemiddeldvijfhonderd euro aan verplichte literatuur.

Dit betekent dat de studiefinanciering tekortschiet, laatstaan als daar ook nog kosten voor huisvesting en levensonderhoudin worden meegenomen. Een huurprijs van driehonderd euro permaand is in de grote studentensteden namelijk eerder regel danuitzondering. Het is dus niet vreemd dat studenten niet eraan toekomen veertig uur per week te studeren, maar 'slechts' 29 uur.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat een krant refereert aaneen wetenschappelijk onderzoek van een universiteit. Het is nietvoor niets dat het kabinet de kennis-economie hoog in het vaandeldraagt. Door maatregelen die de duur van de studietijd beperken,ontneemt het systeem studenten de kans iets verder te kijken danhet standaardprogramma. Studenten die dit wel doen, lopen risicoop studievertraging. Dit is met name het geval wanneer deBachelor volledig afgerond moet zijn voor aan de Master begonnenmag worden. Zo wordt lenen een stuk onvoordeliger doordat hetniet-afgeloste deel van de lening pas na 25 jaar wordtkwijtgescholden in plaats van na vijftien jaar. Daarbij lopen derentebetalingen op bij een langere afbetalingstermijn. Hierdoorzien veel studenten af van een buitenlandse reis, stage of andereextra activiteiten. Studeren is een creatief proces waarbijpersoonlijke en academische vorming samengaan. Niet iedere iederestudent voldoet na vier jaar aan de Balkenende-norm voor dekennis-economie.

Een van de stokpaardjes in de leerrechtplannen van Rutte isverbetering van de mobiliteit. Maar waar linksom wordtgeïnvesteerd, wordt rechtsom weer bezuinigd. Zo wordt ertoegewerkt naar een traject-OV, waarmee een student alleen nogvrij mag reizen tussen het ouderlijk huis en de instelling.Vakken volgen bij andere instellingen wordt onbetaalbaar, enverhuizen een bureaucratische nachtmerrie. Als Rutte echt ommobiliteit geeft, moet hij pleiten voor een algemene OV: de heleweek geldig in heel Nederland. Een overheid die stimulator vande kenniseconomie wil zijn, investeert in de kennis en mobiliteitvan studenten.

Meer over