Streng

Onderwijzers zijn schaars en mannelijke bijna zeldzaam . Hoogleraar kinderopvang Louis Tavecchio luidde in NRC Handelsblad van 25 februari de noodklok....

Een goede reden om zuinig te zijn op álle leerkrachten is de financiering van hun uitkering na ontslag. Anders dan in andere sectoren draaien onderwijswerkgevers zélf op voor de kosten van een werkloosheidsuitkering na een te lichtvaardig ontslag. Deze kosten komen in mindering op de van het ministerie te ontvangen vergoeding voor personeelsuitgaven. Als je niet oppast, kost een ontslagen docent je bijna net zoveel als een werkende.

Uitsluitend als het ontslag onvermijdbaar was én het bevoegd gezag heeft voldaan aan een inspanningsverplichting, komen de uitkeringslasten voor rekening van het zogenoemde Participatiefonds. Alle scholen leveren een premie aan deze werkloosheidspot.

Het Participatiefonds blijkt streng, zowel bij de beoordeling van de vermijdbaarheid van het ontslag als ook bij de toetsing van de door een school geleverde inspanningen ter voorkoming van de werkloosheid. Een onwelgevallige beslissing van het Participatiefonds kan in beroep worden voorgelegd aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. En ook die rechterlijke instantie is streng.

Een protestants-christelijke basisschool was uitgekeken op een van de leerkrachten en verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te beïndigen. De kantonrechter willigde het verzoek in, maar meende wel dat de leerkracht geen verwijt te maken viel.

Het schoolbestuur had zich bij incidenten veel te passief opgesteld. De leerkracht kreeg een ontslagvergoeding mee van (toen) 200 duizend gulden. Het Participatiefonds vond dat ook de wachtgeldkosten door de school zélf gedragen moesten worden. Het ontslag was vermijdbaar .

In een ander geval ging het om een wegens psychische klachten gedeeltelijk arbeidsongeschikte docent. De bedrijfsgeneeskundige had aangegeven dat een functie als docent niet haalbaar meer was. De leerkracht werd ontslagen, maar het Participatiefonds weigerde de wachtgeldkosten te betalen. De school kon niet aantonen zich voldoende te hebben ingespannen de leraar (eventueel elders) aan het werk te houden.

Scholen doen er goed aan het zich bij een ontslag niet te makkelijk te maken. De regels zijn strikt en de straf op onzorgvuldigheid is streng en onherroepelijk.

Meer over