Steun oorlog in Irak is beschamend

Het dossier-Irak moet open. Thomas von der Dunk wil dat D66 een parlementair onderzoek eist. Dreef trouw Ben Bots gedrag?, vragen Karel van Wolferen e.a..En Bart Tromp acht het steunen van de oorlog in Irak een schande - voor de democratie en het recht....

Het was een middeleeuws tafereel vorige week in de Kamer.Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot stelde hardop de vraagof de wereld misschien toch niet rond was. De regeringspartijenreageerden ontzet. Fractievoorzitter Maxime Verhagen (CDA) meendedat de bewindsman in de war moest zijn geweest en VVD-KamerlidHans van Baalen werd kwaad: iedereen wist toch dat de wereld platwas? Dat zie je zo! Bovendien staat dat in het regeerakkoord! Hetverlossende woord kwam van de minister-president: de wereld wasnog steeds net zo plat als zijn eerste kabinet drie jaar geledenhad vastgesteld. In alle bescheidenheid achtte hij het vasthoudenaan dit standpunt een prijzenswaardige vorm van consistentie.

Aldus ontliep de Kamer de zoveelste kans eindelijk eens inalle openheid te discussiëren over de gronden waarop deNederlandse regering heeft ingestemd met de oorlog die deVerenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in maart 2003 tegenIrak begonnen. De gronden die daarvoor officieel zijn aangevoerd,zijn immers niet alleen dubieus en tegenstrijdig, maar ookabsurd, en deels in strijd met de Nederlandse grondwet.

Toen na de oorlog in Irak geen 'massavernietigingswapens'werden aangetroffen, deden regeringspartijen en kabinet dat afmet het verhaal dat Nederland niet daarom de oorlog had gesteund.In werkelijkheid werd voorafgaande aan die steunbetuiging doorministers en leden van regeringsfracties keer op keer gehamerdop de vreselijke dreiging die zou uitgaan van de Iraakseduivelsinstrumenten. Toenmalig minister van Buitenlandse ZakenJaap de Hoop Scheffer: 'De legitimatie voor het optreden van deinternationale gemeenschap ligt voor mij nagelvast in de kwestievan de massavernietigingswapens.' Minister-president Balkenendeberiep zich zelfs op de vertrouwelijke inzage die hij vanpremier Blair had gehad in Britse gegevens over de aanwezigheidvan dergelijke wapens.

Het staat nu wel vast dat premier Blair helemaal niet overbewijzen van hun aanwezigheid beschikte, evenmin als presidentBush jr.. De onder hun druk opgeklopte vermoedens van Amerikaanseen Britse inlichtingendiensten bevatten geen gegevens die alsharde bewijzen konden worden beschouwd. Nu wordt deverantwoordelijkheid voor het opvoeren van niet bestaandemassavernietigingswapens toegeschreven aan falendeinlichtingendiensten. Maar het waren Bush, Blair en hun consortendie logen over het bestaan en de 'onmiddellijke dreiging' van demassavernietigingswapens van Saddam Hussein.

De Nederlandse regering beschikte uiteraard helemaal nietover zulke bewijzen. Waarom heeft zij zich aan deze leugengecommitteerd? Alles wijst er ook op dat Nederlandseinlichtingendiensten sceptisch stonden tegenover de beweringenvan hun Britse en Amerikanse zusterdiensten, daargelaten wat Bushen Blair op basis daarvan fabriceerden.

Toen het kabinet zijn politieke steun aan de oorlog uitsprak,waren de nieuwe VN-wapeninspecties al in volle gang. Voor denucleaire wapens was al vastgesteld dat Irak daarover nietbeschikte, noch over een programma om deze te vervaardigen. Hetwas op dat moment al raadselachtig waarom de Amerikaanse enBritse regering niet in staat waren gebleken de VN-inspecteursde weg te wijzen naar de massavernietigingswapens waarvan zijzeker zeiden te weten waar ze waren en dat ze er waren.

Nadat die wapens niet bleken te bestaan, beweerden kabineten regeringspartijen, volkomen in strijd met ervoor, datNederland de oorlog niet had gesteund vanwege die wapens. Tochwel vreemd, want de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijkzijn die oorlog begonnen omdat zij daadwerkelijk door demassavernietigingswapens van Saddam Hussein zouden wordenbedreigd. Op geen andere grond kregen hun regeringen instemmingenvan hun volksvertegenwoordigingen om tot oorlog over te gaan.Hieruit kan niet anders worden geconcludeerd dan dat deNederlandse regering een oorlog is gaan steunen die volgens haarop geheel verkeerde gronden is begonnen, al heb ik niet gemerktdat premier Balkenende dit Bush onder ogen heeft gebracht tijdenshet ontbijt op het Witte Huis dat de dank van de Amerikaanseregering voor onze steun tot uiting bracht.

Sinds die massavernietigingswapens niet blijken te bestaan,luidt de rechtvaardiging voor steun dat het was omdat SaddamHussein zich niet hield aan resoluties van de Veiligheidsraad.Afgelopen zaterdag dreunde minister Kamp van Defensie het als eenvanzelfsprekendheid voor de radio op.

Besef wat de draagwijdte van dit argument is: het houdt indat elke staat een oorlog tegen een andere staat mag beginnen alsde eerste vindt dat de laatste zich niet aan een resolutie vande Veiligheidsraad heeft gehouden. Zelfs Bush en Blair hebbenzo'n bizarre stelling niet durven betrekken. Zij hebben alleseraan gedaan de Veiligheidsraad zover te krijgen dat die eenmandaat zou bieden voor militair optreden tegen Irak. Maar daarinslaagden zij niet. Vrijwel alle leden van de Veiligheidsraadvonden begin maart 2003 dat er op dat moment geen reden was dewapeninspecties te beëindigen en een oorlog te beginnen. Tweevan de vijftien leden lieten zich bewerken voor zo'n resolutiete stemmen, waarop Blair en Bush deze terugtrokken en zomaar eenoorlog begonnen, volkomen in strijd met het Handvest van de VNen met het volkenrecht in zijn algemeenheid.

De Nederlandse regering bleef ook op dit punt in gebreke haarsteun aan deze oorlog te rechtvaardigen. Geen wonder dat zij ookop dit punt al meer dan twee jaar weigert de juridischeargumenten publiek te maken waarop ze zegt te steunen, en in devolksvertegenwoordiging ter discussie te stellen.

Buiten beschouwing laat ik dan nog de oorlogsargumentatie zoals uitgedragen door de VVD, bij monde van Kamerlid Van Baalen:'Saddam Hussein was een dictator en die moest weg'. Deze partijmeent met een rechts-populistische koers het verloren electoraatterug te winnen. De burger wordt hier net zo dom geschat als ditKamerlid zich voordoet. Van nauwelijks hoger niveau is debewering van premier Balkenende dat de bewijslast voor het nietbestaan van de Iraakse massavernietigingswapens bij SaddamHussein lag, een onzinnige bewering omdat het niet bestaan vaniets wat niet bestaat onmogelijk te bewijzen is. Onvoorstelbaardat Balkenende op dit niveau van argumentatie steun aan eenaanvalsoorlog rechtvaardigt. De wijze waarop Nederland - dat wilzeggen de twee kabinetten-Balkenende en de regeringspartijen diehen steunen of hebben gesteund - de keuze voor steun aan deoorlog tegen Irak heeft gemaakt en daaraan vasthoudt, beschouwik als een even grove als beschamende aantasting van deparlementaire democratie en de rechtsorde, nationaal eninternationaal. De houding van de premier in deze kwestie isslechts te karakteriseren als: constant botter.

Meer over