Stap vooruit in Irak

Het zal nog dagen, zo niet weken duren voordat de officiële uitslag van de - relatief rustig verlopen - Iraakse verkiezingen bekend wordt....

De grote verrassing van de eerste algemene verkiezingen, in januari,was dat bijna 60 procent van de Iraakse kiezers de gang naar de stembusmaakte, in weerwil van de angst voor terroristische represailles. Maar deelectorale geestdrift was zeer ongelijk verdeeld over het land. Shi'ietenen Koerden gingen in groten getale stemmen, maar de soennieten lieten hetgoeddeels afweten.

Veel soennitische leiders zijn sindsdien tot het besef gekomen dat deboycot waartoe ze bij die verkiezingen opriepen, een ernstigebeoordelingsfout was en dat actieve deelname is te verkiezen boven de rolvan buitenstaander die door de anderen hoogstens met een enkele gunst wordtbedeeld. De tijd waarin ze als minderheid de lakens uitdeelden in Irak,komt nu eenmaal niet terug.

Anders dan vorige keer werden de soennieten dit keer door het merendeelvan hun geestelijk leiders en politieke voormannen aangespoord om wel naarde stembus te gaan. Op de kieslijst prijkten ook de namen van twee serieuzesoennitische partijen. Toch bleef onzeker of dit alles het gewensteresultaat zou hebben, want Al-Zarqawi en zijn jihadisten predikten eens temeer hel en verdoemenis als de kiezers het waagden van hun stemrechtgebruik te maken.

Het verheugende is dat deze intimidatie weinig effect heeft gesorteerd.Volgens de eerste meldingen bleef de opkomst in de soennitische provinciesgisteren slechts in geringe mate achter bij die in de rest van het land.Dat betekent dat de soennitische leden van het nieuwe parlement waarlijkrecht van spreken krijgen. Want hoewel de soennieten op grond van de nieuwekieswet ook bij een lage opkomst zouden zijn verzekerd van een sterkereparlementaire vertegenwoordiging, kunnen ze nu bogen op een heus mandaat.

Niemand kan de illusie koesteren dat na deze verkiezingen het geweldin Irak subiet zal afnemen. Evenmin dat het politieke overleg in Irak eenstuk eenvoudiger wordt. Veel soennitische afgevaardigden zijn gebrand opeen herziening van de grondwet, die naar hun oordeel veel te federalistischvan inslag is. Aan conflictstof zal het nieuwe parlement geen gebrekhebben.

Maar het grote belang van deze derde volksraadpleging binnen een jaaris gelegen in het feit dat een ruime meerderheid van de Irakezen, ditmaalverspreid over alle etnische geledingen, zich opnieuw heeft willencommitteren aan de opbouw van een democratische staat, waarin conflictenworden beslecht in de politieke arena en niet met repressie of terreur. Eenhoopgevend signaal uit een land met zo'n belast verleden en problematischheden. Kennelijk is het democratisch instinct sterker dan door sceptici,juist ook in het democratische Westen, wordt aangenomen.Reageren? volkskrant.nl/commentaar

Meer over