Spreekuur

Op weg naar de nieuwe zorgverzekering beantwoordt de Volkskrant wekelijks vragen. Vandaag: de samenstelling van het basispakket en de acceptatieplicht....

De verplichte verzekering voor een basispakket en de plicht dat dezorgverzekeraars iedereen accepteren die zich aanmeldt, ziek of gezond,zijn de bouwstenen van het nieuwe zorgstelsel. Deze kernpunten staan voorhet komende jaar vast. Wat zit er in het basispakket en zal na 2006 deacceptatieplicht voor iedereen overeind blijven?

Allereerst de acceptatieplicht. Zonder een dergelijke brede toelatingis er geen solide verplichte basisverzekering, aldus de woordvoerder vanhet ministerie van Volksgezondheid. 'Aan de acceptatieplicht tornen, isonbespreekbaar; dan haal je de wet onderuit.' De plicht blijft als principein de wet overeind, ook ver na volgend jaar, zegt hij.

De inhoud van het basispakket aan zorg is meer aan mode onderhevig. Desamenstelling wordt vastgesteld door de overheid. Maar de preciezesamenstelling van het pakket hangt, net als bij het huidige ziekenfonds,af van de uitkomst van politiek debat. Zo verdween enkele jaren geleden devergoeding van 'de pil' uit het ziekenfondspakket. Daarnaast staat dediscussie nog in het geheugen gegrift over welke IVF-behandeling volgendjaar in het basispakket zal worden vergoed.

In het basispakket zit in ieder geval de ziekenhuiszorg, deverloskundige zorg, de tandheelkundige zorg voor kinderen onder de 18, dehuisarts, het ziekenvervoer, de basisvergoedingen voor hulpmiddelen, destandaardgeneesmiddelen en een aantal behandelingen bij de fysiotherapeut.Maar voor dit laatste gelden wel weer voorwaarden.

In de nieuwe wet over de basisverzekering zit nog een klein, maar welwezenlijk, verschil met de vorige wet. Zo mag bijvoorbeeld dehuisartsenzorg 'functioneel' worden ingevuld. Dit betekent dat de huisartsniet alles zelf hoeft te doen, al blijft hij wel eindverantwoordelijk. VWSzegt dat zo ruimte wordt geboden voor vernieuwingen in de zorg. Neembijvoorbeeld de griepprik: die wordt de laatste jaren vaker door eenpraktijkassistente gegeven.

De ogenschijnlijk kleine aanpassing van de wet geeft zorgverzekeraarsde ruimte invloed uit te oefenen op de precieze invulling van een zorgtaak.Neem opnieuw als voorbeeld de griepprik bij de huisarts. Als in de praktijkde arts zelf iedereen de griepprik gaat geven, is dit een duurderehandeling dan wanneer een assistent de prik toedient. Het is innovatie eneen werkdrukverlichting voor de arts om het de assistent te laten doen,zeker. Maar het is ook een bezuiniging.

De precieze invulling van het basispakket aan zorg kan in de komendejaren worden aangepast aan de mode van die tijd. Als verzekerde is het danzaak weggevallen zorg te dekken via een aanvullende verzekering. Als dattenminste nog zonder voorwaarden kan. De verwachting is dat alleen dit jaariedereen zonder keuring kan toetreden tot vrijwel alle aanvullendeverzekeringen. Dit jaar goed afwegen en zorgvuldig beslissen, lijkt eengoed devies.

Leonoor Meijer

Meer over