Spreekuur

Op weg naar de zorgverzekering beantwoordt de Volkskrant vragen. Vandaag: de inkomensafhankelijke premies van gepensioneerden, vutters en zelfstandigen...

Voor werknemers betalen de werkgevers in het nieuwe zorgstelsel6,5 procent premie voor hun zorgverzekering. Niet-werkende partners vanwerknemers betalen deze premie niet, maar gepensioneerden, vutters enzelfstandigen worden geacht zelf voor deze premie-afdracht te zorgen. Hoepakt het voor hen uit?

De inkomensafhankelijke premie voor de nieuwe zorgverzekering kan voordelen van deze groep ongunstig uitvallen. Een kleine zelfstandige metbijvoorbeeld een inkomen tussen de 25 duizend en 40 duizend euro, kan nunog vrij voordelig een particuliere verzekering afsluiten. In het nieuwestelsel betaalt hij in ieder geval de nominale premie van ongeveer 1050euro per jaar. Daarbovenop komt de inkomensafhankelijke premie van 4,4procent over maximaal 30.015 euro.

Het geld dat de overheid ontvangt uit de inkomensafhankelijke premiesgaat naar een fonds. Hieruit worden verzekeraars gecompenseerd dieverhoudingsgewijs veel verzekerden in hun bestand hebben met een hogerrisico op zorgkosten.

Nog enkele andere zaken op een rijtje:

De inkomensafhankelijke premie wordt, bij het ontbreken van eenwerkgever, vrijwel alleen vergoed als in 2005 ziekenfondspremie werdingehouden op de uitkering.

Bij gepensioneerden wordt vanaf volgend jaar de 6,5 procent premie overde AOW ingehouden door de uitkerende instantie. De AOW'er hoeft zelf nietste doen. Mensen met een aanvullend pensioen betalen naast het AOW-deel4,4 procent inkomensafhankelijke premie, eveneens over maximaal 30.015euro.

Mensen in de VUT of met prepensioen, betalen naast de nominale premie4,4 procent over hun inkomen als premie. Voor vutters die in 2005 via hetziekenfonds waren verzekerd, betaalt het VUT-fonds de premie, dat is danwel 6,5 procent.

Mensen die zelfstandig werken betalen deze premie direct aan debelasting. De Belastingdienst stuurt hen halverwege het jaar een voorlopigeaanslag Zorgverzekeringswet met een inschatting van het jaarinkomen. Opbasis daarvan wordt de premie ingehouden. Als aan het eind van het jaarblijkt dat iemand meer of minder is gaan verdienen, corrigeert debelastingdienst dat later.

De Belastingdienst houdt bij voor klanten die deels in loondienstwerken, en deels als freelancer, of het maximum van 30.015 euro wordtoverschreden. Dat hoort de uitkerende instantie ook te doen bij mensen meteen aanvullend pensioen naast hun AOW. Het kan daarbij geen kwaad zelf tecontroleren of de inning correct verloopt.

Als mogelijk laatste redmiddel: het kabinet houdt een reparatiepotje van200 miljoen euro achter de hand. Hiermee wil de regering mensentegemoetkomen die een schrijnend koopkrachtverlies lijden door het nieuwezorgstelsel.

Leonoor Meijer

Meer over