Soepele omgang creches met cao wekt verzet op bij Abvakabo

Steeds meer werkgevers in de kinderopvang gaan 'creatief' om met de cao-regels over groepsgrootte en aantallen leidsters per groep. Soms worden stagiaires ingezet in plaats van gediplomeerde leidsters....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

De bond heeft kinderopvang-organisatie Catalpa, die 55 crèches heeft in het hele land, voor de rechter gedaagd omdat die de cao systematisch zou ontduiken. Dat Catalpa niet de enige is, blijkt uit een enquête van de bond onder stagiaires. Volgens de cao mag een stagiaire één uur per dag een gediplomeerde leidster vervangen, maar veel stagiaires doen dat de hele dag.

J. Dieten van Abvakabo, met vijfduizend leden de grootste bond in de kinderopvang, vindt dat er over het algemeen verantwoord wordt gewerkt in de kinderopvang. 'Maar er zijn organisaties die de grenzen verkennen. Die vinden dat je een zieke leidster niet direct hoeft te vervangen. Of dat het niet erg is als er twee kinderen te veel zijn op de groep. Of dat er een stagiaire voor de groep staat, want ze is toch in opleiding.'

De andere cao-partner, werkgeversorganisatie VOG waarbij 70 procent van de crèches is aangesloten, wil ook dat de cao wordt nageleefd, maar tilt minder zwaar aan een wat lossere omgang met de normen. H. Strating: 'De groepsgrootte en de verhouding tussen leidster en kind zijn onderdelen van de kwaliteit, niet allesbepalend. Ik snap het wel als organisaties het spoor bijster raken, want de regels zijn niet allemaal even helder.'

Strating duidt op het feit dat er in de kinderopvang twee normen gelden: de gemeentelijke verordening, gebaseerd op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van het rijk, én de cao. De cao gaat op twee punten verder dan de AmvB. Ten eerste zegt de cao dat elke groep, al naar gelang de leeftijd variërend van acht tot twintig kinderen, twee leidsters moet tellen.

Er kan ook worden gewerkt met 'halve' groepen met één leidster, maar dan moet in het gebouw een extra gediplomeerde leidster als achterwacht aanwezig zijn. De AMvB vindt het voldoende als er een andere volwassene in het gebouw is.

De VOG vindt de eisen die de AMvB stelt goed genoeg voor de kinderopvang en wil af van de 'dogma's' in de cao.

De roep van de VOG om lossere normen past in de discussie over een cultuuromslag in de kinderopvang. Steeds meer kindercentra willen af van het 'gezinsmodel' met z'n strakke indeling in groepen met eigen leidsters. Er wordt gaandeweg over gedacht 'creatiever' te werken, met wisselend samengestelde groepen. En, naar Italiaans en Zweeds voorbeeld, aan het inzetten van kunstenaars en vakkrachten.

Het is de vraag of gesteggel over groepsgrootte en aantallen leidsters per groep in zo'n cultuur nog past. De VOG vindt van niet. De Abvakabo wil wel koppen blijven tellen.

Meer over