Sociaal belang

In het commentaar over Donners crisisbeleid (Forum, 4 augustus), staat dat Donner met zijn recente twee maatregelen tegemoet komt aan de motie-Rutte en de motie-Van Hijum....

De woorden `de Tweede Kamer, die hierom heeft gevraagd`, suggereert dat er sprake is van een één op één samenvallen van de genomen maatregelen en het in de moties gevraagde. Dat is niet zo. Aan de moties had ook op andere wijze, door andere maatregelen tegemoet gekomen kunnen worden. Het manco bij beide maatregelen is dat sociale aspecten en afspraken ter zijde worden gesteld, ten gunste van het economische ondernemings- of bedrijfsbelang. Zoals vroeger, maar ook tegenwoordig het milieu steeds moet wijken als er enige belangentegenstelling met de economie dreigt - vaak een schijntegenstelling - zo moet nu het sociale belang wijken, op grond van dezelfde schijntegenstelling.

Als een jonge werknemer drie perioden een tijdelijke kracht is, dan kan deze prima in vaste dienst treden. Bij jaarcontracten kan de nieuwe maatregel leiden tot een vierde jaar bij één werkgever. Als die het na drie jaar nog niet weet, dan zal die werkgever het nooit weten. En die jongere zou beter aan zijn toekomst bij een andere werkgever kunnen gaan werken: carrièresprong.

Het afspiegelingsmodel is bij ontslag een sociaal instrument dat juist nu wijs is na te komen, nu het er toe doet in sociaal opzicht. Het grote sociale belang heeft niet te wijken voor het kleine economische belang van een individuele werkgever. Dat de laatste het van die 10 procent afwijking van het model moet hebben, is nauwelijks aannemelijk te maken. Het betreft hier de waan van de dag, die aan de structureel betere omgang met werknemers in de breedte afbreuk doet. Dit gekras en gekriebel in de economische marges waarbij de `grote sociale idealen` te grabbel worden gegooid, zou wijzer zijn achterwege te laten. Daarop wijzen de vakbonden, en terecht.

Meer over