Slachtofferhulp wil deel opbrengst Pluk-ze Wet

De vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS) vindt dat een deel van de opbrengst van de Pluk-ze Wet moet worden bestemd voor slachtoffers van misdrijven....

Van onze verslaggever

UTRECHT

Het Openbaar Ministerie heeft in ongeveer honderd zaken conservatoir beslag laten leggen. Niet alleen op geld, maar ook op sieraden, auto's, boten en onroerende goederen. In totaal gaat het om honderden miljoenen guldens. Justitie moet bewijzen dat de bezittingen zijn vergaard met misdaad-activiteiten.

Over het rendement van deze nieuwe financiële aanpak van vooral de zware georganiseerde criminaliteit, is nog niets te zeggen, aldus woordvoerders van het Openbaar Ministerie. 'Het merendeel van de zaken is nog niet afgerond.'

Pas in de loop van 1995 zal duidelijk worden of Pluk-ze een succes is.

De opbrengsten van de Pluk-ze Wet vloeien rechtstreeks in de staatskas. De LOS, de overkoepelende organisatie van de 72 bureaus voor slachtofferhulp in Nederland, vindt dat een deel van de 'winst' moet worden gebruikt voor slachtoffers van misdrijven.

'Nu gaat alles op één grote hoop', zegt mr Y. Heslinga, juridisch medewerkster van de LOS. 'Maar je zou ook kunnen denken aan het oprichten van fondsen voor directe hulp aan slachtoffers. Iemand wiens auto wordt gestolen, krijgt de schade meestal wel vergoed door de verzekering maar blijft altijd met een restpost zitten. Het verschil zou uit zo'n fonds bijgepast moeten worden.'

Ook slachtoffers van vrouwenhandelaren zouden een beroep moeten kunnen doen op zo'n fonds. 'Omdat veel vrouwen zich uit angst voor repressailles niet als partij durven voegen in een rechtszaak tegen de verdachten en daarmee de kans op het vragen van een schadevergoeding verspelen.'

Een deel van de opbrengst van Pluk-ze zou, aldus Heslinga, ook kunnen worden gebruikt om de 72 bureaus slachtofferhulp wat meer armslag te geven. 'Want er wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan.'

Vorig jaar vroegen ongeveer 87 duizend slachtoffers van een misdrijf een van de bureaus om hulp. 'Een stijging van 33,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.'

Voor dit jaar beschikken de bureaus over een budget van twaalf miljoen gulden, waarvan acht miljoen afkomstig is van het ministerie van Justitie. De rest wordt bijgepast door de gemeentelijke overheid. 'We zouden het dubbele bedrag goed kunnen gebruiken', aldus Heslinga.

Overigens komen er voor slachtoffers van strafbare feiten met ingang van 1 april volgend jaar ruimere mogelijkheden om de geleden schade vergoed te krijgen door de daders. Op die datum treedt landelijk de Wet Terwee in werking, die in de arrondissementen Dordrecht en Den Bosch vervroegd werd ingevoerd per 1 april 1993. Wie rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich met een schadevergoedingsvordering voegen in het strafproces. Maar het bedrag dat dan kan worden geclaimd is nu nog maximaal 1500 gulden. De Wet Terwee schaft die limiet af.

De Wet Terwee introduceert ook de 'schadevergoedingsmaatregel'. Die houdt in dat de rechter iemand die voor een strafbaar feit wordt veroordeeld, de verplichting kan opleggen om de staat een som gelds te betalen ten behoeve van het slachtoffer. De staat keert het bedrag uit aan het slachtoffer. Stelt het slachtoffer geen prijs op schadevergoeding van de dader, dan kan de rechter bepalen dat de dader een bepaald bedrag betaalt aan een fonds ten behoeve van hulp aan slachtoffers.

Meer over