SGP morrelt aan de 'ordening van God'

Steeds meer SGP-leden twijfelen aan het standpunt dat vrouwen geen volwaardig lid mogen zijn van de partij. Vooral de jongeren pleiten voor versoepeling....

Van onze verslaggeefster Sara Berkeljon

'De Bijbel is in mijn leven het uitgangspunt. Wat ik daaruit haal, isdat het regeerambt is voorbehouden aan de man.' Rudi Biemond isvoorlichtster voor de SGP. Ze zou nooit lid willen worden van de partijwaar ze al zeven jaar voor werkt. En SGP-vrouwen op kieslijsten? 'Daar zouik niet gelukkig van worden. Als een vrouw de politiek ingaat, kan ze nietbij haar gezin zijn.'

Biemond zou wel eens een uitzondering kunnen zijn. De SGP is in elkgeval niet langer eensgezind over de 'vrouwenkwestie'. Dat komt, zegt hetbestuur, niet door vrouwenorganisaties als het Proefprocessenfonds ClaraWichmann, dat met succes een proces aanspande. Het zijn de leden zélf diesteeds vaker lijken te twijfelen aan het standpunt dat vrouwen geenvolwaardig lid mogen worden van de partij.

Sinds januari teert de SGP door een subsidiestop -een direct gevolg vande rechterlijke uitspraak- in op de reserves. Als die opraken, zullensympathisanten hun beurs moeten trekken. Voorlichter Menno de Bruyne isniet bang voor het leegraken van de partijkas: 'Nergens wordt meer gegevendan in de bible belt.' Maar, waarschuwt hij: 'Het zou niet goed zijn alsde partij volledig afhankelijk zou zijn van giften.'

Het vonnis leidde volgens De Bruyne in eerste instantie tot'vervreemding en kwaadheid' onder SGP'ers. 'De houding van veel leden was:wij bepalen zelf wel wat wij doen. De Clara's kunnen onze rug op. Wijhebben dat standpunt altijd gehad, en nu mag het ineens niet meer. Wewerden neergezet als een stelletje idioten.'

Maar De Bruyne erkent dat het vonnis de discussie in eenstroomversnelling heeft gebracht. Er bleken steeds meer, vooral jonge, leden voorstander van versoepeling. Uit een onderzoek onder leden van deSGP-jongeren (SGPJ) bleek al in 2003 dat 57procent geen moeite heeft meteen SGP-vrouw als Tweede Kamerlid. Meer dan de helft van de SGPJ-leden isvrouw.

De SGPJ speelt naar eigen zeggen 'een voortrekkersrol' in het huidigedebat. Voorzitter Christian van Bemmel diende onlangs een voorstel in dathet voor meisjes mogelijk maakt bestuurlijke functies in dejongerenorganisatie te bekleden. Het hoofdbestuur van de moederpartij lietalvast weten dat daar inderdaad toestemming voor zal komen. Van Bemmel: 'Ikhoop dat dit een opmaat is, en dat het bestuur deze goede lijn doorzet.'

In december leidde een conflict over 'de vrouwenkwestie' nog tot crisisin de partij. Het hoofdbestuur besloot dat lijstcombinaties met deChristenUnie uit den boze waren in gemeenten waar die partij een vrouwverkiesbaar stelde. Die beslissing zou onvermijdelijk zetelverlies voor deSGP betekenen, en leidde tot groot verzet. Met internetacties werd gepoogdhet tij te keren, en twee bestuursleden stapten op. Dat werkte. Hethoofdbestuur besloot de lijstcombinaties met de ChristenUnie toch toe testaan. 'Dat is een verregaand compromis geweest', zegt partijvoorzitter WimKolijn. 'Het is, zeker voor de buitenwereld, een behoorlijkekoerswijziging.'

Het compromis had tot gevolg dat op 7maart vijf vrouwen werden gekozen,die nu in gemeenteraden de ChristenUnie én de SGP vertegenwoordigen.

Onder hen Linda Horst(22), raadslid in Nijkerk. Het bevalt haar wel,tussen de SGP-mannen. 'Ik hoorde er vanaf het begin helemaal bij. Het zalwel wat soepeler worden bij de SGP.' Ook Marjan Bisschop, CU/SGP-raadslidin Sliedrecht, ziet het probleem niet. 'Het was misschien even wennen voormijn fractiebroeders, maar ik word als volwaardig lid beschouwd.'

Janie de Jong, sinds 1998 secretaresse van de Tweede-Kamerfractie vande SGP, moet aan een lidmaatschap nog steeds niet denken. Devrouwenorganisaties die zeggen op te komen voor haar belangen ervaart zijals intolerant. 'Laat mij! Wat hebben zij erover te zeggen? Ik hecht veelwaarde aan de ordening van God. Het is prima zoals het is.'

Meer over