SER moet nog voor zomer adviseren over de Ziektewet

De adviesraad SER krijgt het druk. Nog voor de zomer mag de adviesraad van vakbeweging, werkgevers en deskundigen het kabinet adviseren over de Ziektewet en langdurige werklozen. Dit kondigde Lodewijk Asscher (PvdA) minister van Sociale Zaken aan tijdens de behandeling van zijn begroting.

Gijs Herderscheê
Een zzp-bakker brengt brood aan huis in Limburg Beeld Marcel van den Bergh
Een zzp-bakker brengt brood aan huis in LimburgBeeld Marcel van den Bergh

Directe aanleiding voor de adviesaanvraag is het voorstel voor hervorming van de Ziektewet dat het CDA deze week in de Volkskrant lanceerde. Daarnaast speelt een motie van Peter Ester (ChristenUnie) die eerder in de Eerste Kamer is aangenomen een rol. Die motie vraagt om een SER-advies over langdurig werklozen en kreeg, afgezien van VVD en PVV, unaniem steun in de senaat.

Het CDA stelt voor de Ziektewet om te vormen tot basisverzekering voor alle werkenden, die gaat uitkeren na acht weken verzuim. Nu zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) niet verzekerd tegen loonverlies bij ziekte, terwijl werkgevers zieke werknemers twee jaar lang een uitkering moeten betalen. Dat laatste vinden vooral kleine werkgevers te duur, waardoor zij nauwelijks mensen aannemen maar de voorkeur geven aan zelfstandigen.

Het kabinet is er niet in geslaagd het eens te worden over deze kwesties. Het CDA-voorstel pakt beide problemen tegenlijk aan. In de Tweede Kamer werd door SP, PvdA, GroenLinks en minister Asscher erg welwillend gereageerd op het CDA-voorstel. De VVD kon een inhoudelijke reactie niet opbrengen.

Onenigheid

Er lijkt sprake van een brouille tussen de VVD-fractie in de Tweede Kamer en Asscher. Die kreeg als minister weliswaar een VVD-agenda mee, maar vijlde in het Sociaal Akkoord met vakbeweging en werkgevers de scherpe kantjes weg. De VVD-fractie moest dat akkoord steunen, maar gunt Asscher sindsdien weinig. Zo was deze zomer in het kabinet een akkoord nabij tussen Asscher en minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken over de zzp'ers maar de VVD-fractie torpedeerde dat. Het CDA-voorstel over de Ziektewet lijkt die impasse te doorbreken. Asscher maakt van de gelegenheid gebruik dat plan met de motie Ester, die door de VVD werd afgewezen, naar de SER te sturen voor advies. Asscher verwacht dat de SER voor de zomer advies uitbrengt. De SER moet ook bovenwettelijke aanvullingen op de uitkering bij ziekte betrekken. In cao's wordt, tot weerzin van de VVD, de uitkering van 70 procent van het loon vaak aangevuld tot het volledige loon. Als dat advies voor de zomer komt, wil Asscher dat meteen verwerken in de begroting voor 2017. Daarmee wordt de druk op de SER hoog.

Sinds 2004 lukte het vakbeweging en werkgevers niet om echt baanbrekende adviezen af te leveren. Dat lag enerzijds eerst aan de polarisatie en vervolgens aan de interne verdeeldheid van de FNV. Die verdeeldheid was het gevolg van een akkoord met werkgevers over de toekomst van de pensioenen uit 2010. Die ruzies leidden in 2012 tot het vertrek van voorzitter Agnes Jongerius en haar rechterhand en pensioendeskundige Peter Gortzak.

Meer over