Rotterdam maakt jacht op zijn huisjesmelkers

Illegale huurders en malafide verhuurders in Carnisse moeten op hun tellen passen...

'He, ik moet hangen want ik krijg controle, ik sta onder huisarrest',roept een jongeman lachend in zijn mobiele telefoon als hij de deur van eenwoning aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid opent. 'Ja hoor, kom maarbinnen, ik verwachtte jullie al', antwoordt hij als Barend Rombout -projectleider Programmabureau Veilig - vraagt of hij en zijninterventieteam gelegen komen. De projectleider is samen met medewerkersvan Stadstoezicht bezig een aantal adressen te controleren in de zogenoemdeHotspot-gebieden.

Aan de Hillevliet staan statige oude herenhuizen aan het water. Door detreurwilgen die over het water hangen en de vrolijke voortuintjes, is'probleemwijk' niet het eerste woord dat je te binnen schiet. Toch is diteen hotspot-straat vanwege de particuliere verhuurders, of zoals Romboutze liever noemt 'huisjesmelkers' die te veel mensen in een huis latenwonen.

Het team controleert eerst de woningen op veiligheid, leefbaarheid enop het aantal huurders. Rombout: 'Pas dan heeft het nieuwe beleid zin. Demalafide verhuurders creëren allerlei problemen zoals overlast,brandgevaar en een onveilig gevoel bij andere bewoners.' Per dag wordenongeveer tien woningen gecontroleerd. Daarvan voldoen gemiddeld driewoningen niet aan de eisen. Verhuurders die hun zaken niet op een rijtjehebben, mogen de woning niet verhuren. De projectleider: 'Een verhuurderheeft er dus alle baat bij er snel voor te zorgen dat alles veilig enlegaal is, anders loopt hij inkomsten mis.'

Slecht onderhouden woningen moeten eerst opgeknapt worden en in eendriekamerwoning mogen niet meer dan twee mensen wonen, tenzij het eenfamilie betreft. Bonafide huiseigenaren krijgen subsidie om de buitenkantvan hun pand op te knappen of om van twee etages een grote woning te maken.'Dat trekt de hogere inkomens naar deze wijken die die economischestimulans nodig hebben.'

De controle van huurders ligt volgens Rombout minder gecompliceerd. Vande afdeling HVV (Huisvestingsvergunningen) krijgen ze al bij hun aanmeldingte horen of ze in een hotspot-gebied mogen wonen. Het HVV controleert deinkomens en geeft op dit moment geen huurvergunningen af als het inkomenlager ligt dan 120procent van het wettelijk minimumloon. 'Die mensenproberen het niet eens meer. Gaan ze toch wonen waar dat niet mag, danworden ze uitgezet.'

De bewoner die vandaag wordt gecontroleerd, weet dat hij niets te vrezenheeft en hij laat joviaal weten dat ze binnen kunnen komen. 'Ik wist datjullie zouden komen, dus ik heb opgeruimd.' De woning is eigendom van zijnzus, maar zij heeft niet dezelfde achternaam. Rombout: 'Voor ons een redenom zeker een kijkje te komen nemen. Geen familie betekent altijd controle.'Het team kijkt eerst de woning na. 'De lampen hangen goed, geen loshangendedraden, de energiemeter is goed aangesloten en de gasgeiser is schoon',somt Rombout op. 'In orde', roept hij.

Dan mag de kersverse bewoner plaatsnemen op de bank voor wat kortepersoonlijke vragen. De jongeman leunt relaxed achterover en praathonderduit. Een uitkering? 'Welnee man, nog nooit van mijn leven gehad.Altijd gewerkt.' Kinderen? 'Nee, geen tijd. Mijn zus heeft wel kinderen,en een kroeg hier om de hoek.' Alleenstaand? 'Ja man. Lekker rustig.' Omdatde nodige papieren al in het bezit zijn van het interventieteam zijn zesnel klaar. 'U mag hier wonen', vertelt Rombout hem. De jongeman heeft zelfook nog een verzoek: 'Kunt u een beetje opschieten met die inschrijving?Ik heb al twee parkeerboetes te pakken omdat ik nog geen vergunning heb.'

Meer over