Rijk verstevigt greep op lokaal welzijnsbeleid

De rijksoverheid wil meer eenheid brengen in het zeer uiteenlopende welzijnsbeleid van de gemeenten. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) gaat gemeenten helpen een samenhangend beleid te voeren dat beter dan nu is toegespitst op de plaatselijke situatie....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Het welzijnsbeleid, dat meer dan tien jaar geleden van het rijk werd overgeheveld naar de gemeenten (gedecentraliseerd), zal niet opnieuw centraal worden bepaald, schrijft Terpstra. 'Recentralisatie is niet aan de orde.' Maar ze spreekt wel van 'convenanten', waarin de afspraken tussen rijk en gemeenten kunnen worden vastgelegd.

Het doel van het welzijnsbeleid blijft te voorkomen dat burgers maatschappelijk achteropraken en mensen in achterstandsituaties de kans te geven hun positie te verbeteren. Sport, scholing, buurtwerk, het ondersteunen van vrijwilligers en inburgeringscursussen zijn voorbeelden van beleid dat gericht is op sociale samenhang.

De staatssecretaris baseert haar plannen voor een belangrijk deel op een aantal onderzoeken en op rapportages vanuit de gemeenten zelf. Het lokale sociale beleid is vaak niet erg toegespitst op de situatie ter plaatse, schrijft ze. De burgers worden lang niet overal bij het beleid betrokken, hoewel dat wel de bedoeling was van de decentralisatie.

Omdat gemeentebesturen niet altijd precies weten wat ze willen met het sociaal beleid, weten de beroepskrachten die het werk uitvoeren niet waar ze aan toe zijn. Daardoor ontwikkelt zich soms een 'baaierd aan activiteiten', die los van elkaar worden uitgevoerd, aldus Terpstra. Ze constateert dat het rijk nogal op afstand is gebleven van het gemeentelijk beleid. 'Daarin moet verandering komen.'

Sociaal beleid moet evenveel aandacht krijgen als de versterking van de economische of de ruimtelijke structuur, vindt Terpstra. Het volgend kabinet moet de sociale component dan ook hoger op zijn prioriteitenlijstje zetten, schrijft ze.

De gemeenten hebben behoefte aan een duidelijk antwoord op de vraag hoe het welzijnsbeleid kan bijdragen aan het oplossen van grote problemen op het terrein van veiligheid, leefbaarheid, eenzaamheid en zorg op maat, heeft ze ervaren tijdens haar overleg met de lagere overheden.

Het kabinet wil voortaan, in nauw overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), bepalen welke doelen moeten worden bereikt door het plaatselijke sociale beleid.

Meer over