Rijk: 180 kilometer dijk moet versterkt

De komende vijf jaar wordt een totale lengte van 180 kilometer dijk in Nederland versterkt. Dat project begint 'binnen afzienbare tijd' en zal voortduren tot 2019. Voor die dijkversterking worden 32 grootschalige waterschapsprojecten opgezet. Doel is de kans op overlijden na overstroming gelijker over alle Nederlanders te verdelen.

AMSTERDAM - Het plan van aanpak voor die grootscheepse opknapbeurt - die officieel de naam Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft gekregen - werd woensdag door Rijkswaterstaat gepresenteerd aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Rijkswaterstaat zal de werkzaamheden samen met de waterschappen uitvoeren.

Vooral op de Zeeuwse schiereilanden en langs de kust rond de Waddenzee zullen de dijken, waterkeringen en sluizen worden versterkt en opgeknapt.

Die verbeteringen aan de dijken zijn 'noodzakelijk' omdat in 2011 een reeks waterkeringen werd afgekeurd. De keringen voldeden niet aan de zwaardere eisen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. De dijken zullen zodanig worden opgeknapt 'dat iedere Nederlander uiteindelijk evenveel risico loopt om te overlijden door een overstroming': namelijk 1 op 100 duizend inwoners.

Om dat doel te realiseren, wordt niet alleen maar gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen daarvan. 'Gebieden met de grootste risico's in aantallen slachtoffers en economische schade worden het eerst aangepakt, aldus de minister.

Het is voor het eerst dat de waterschappen en het Rijk samen de verantwoordelijkheid dragen voor de dijken en andere waterkeringen. De kosten van de opknapbeurt worden dan ook 'eerlijk gedeeld'.

'We staan daarmee aan het begin van een nieuw waterhoofdstuk', stelt Schultz van Haegen. Door de nieuwe aanpak en de intensievere samenwerking vindt de minister dat er sprake is van 'een mijlpaal in twee opzichten'.

undefined

Meer over