PvdA akkoord met aflossen schuld

De PvdA verzet zich niet langer tegen de versnelde aflossing van de staatsschuld. De PvdA-fractie volgt het kabinetsvoornemen om dit jaar zo'n 5,5 miljard extra in de aflossing van de staatsschuld te stoppen en volgend jaar drie tot vier miljard....

Een en ander zal deze week blijken tijdens het debat over de Voorjaarsnota, waarin de begroting van dit jaar wordt besproken. Het debat is extra interessant omdat er veel meer te besteden is dan is begroot. Eerder al was afgesproken om volgens de regels van het regeerakkoord zeven tot acht miljard gulden aan meevallers naar de staatsschuld te schuiven.

De PvdA ziet in deze tijd van meevallers geen reden meer om te blijven ruziën over de Zalm-norm. De PvdA eist van het kabinet wel dat alle mogelijke ruimte voor nieuwe investeringen wordt benut. Zalm heeft volgens de sociaal-democraten nog minstens 0,75 miljard op de plank liggen.

Ook de VVD en D66 willen een snellere aflossing van de staatsschuld. De VVD zal van het kabinet garanties eisen dat de extra uitgaven voor zorg en onderwijs ook daadwerkelijk worden besteed. VVD'ers vrezen dat de miljoenen voor het terugdringen van wachtlijsten en voor onderwijs bij gebrek aan plannen noodgedwongen worden opgepot.

Mocht het kabinet die twijfel niet kunnen wegnemen, dan moet de hiervoor gereserveerde 750 miljoen gulden ook naar de staatsschuld gaan. Want de VVD, zo zal tijdens het debat blijken, vreest somberder tijden. Nederland moet iets achter de hand houden om straks de kosten van de vergrijzing te kunnen betalen, aldus de liberalen. Zij zijn bang dat de economische hausse over zijn hoogtepunt heen raakt en er over drie jaar aanzienlijk minder geld is te besteden.

De drie regeringspartijen zullen zij aan zij optrekken met hun eis aan het kabinet de knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het bedrijfsleven kampt met hoge loonkosten en de overheid ziet werknemers met bosjes vertrekken naar het bedrijfsleven. Morgen praten de sociale partners en het kabinet over de problemen, maar volgens de Kamer zijn beide te afwachtend. Reden om in het debat, dat vanavond begint, extra druk uit te oefenen.

Het meest uitgesproken is D66. Kamerlid Bakker verwijt het bedrijfsleven niets te doen om nieuwe arbeidskrachten, met name uit etnische minderheden, te werven.

Het ergert Bakker dat het bedrijfsleven wel grote bedragen van de overheid wil om het aantal WAO'ers terug te dringen. 'Terwijl dat geld niet te besteden is.'

Het kabinet noemt hij te afwachtend, omdat het te weinig doet om het werk bij de overheid aantrekkelijker te maken. De gezondheidszorg moet volgens Bakker minstens zo'n royale CAO krijgen als het onderwijs. Wat hem betreft moet het kabinet ook verder met het oude plan (van D66 en GroenLinks) dat afgestudeerden een aantal jaren in de zorg of het onderwijs kunnen werken in ruil voor kwijtschelding van de studieschuld. De Kamer heeft dat plan al aanvaard.

Meer over