Probeer het eens met de volle waarheid

Steeds meer mensen hechten steeds minder geloof aan wat politici zeggen. Niet omdat politici zo vaak liegen maar wel omdat ze vaak niet de volle waarheid vertellen....

Dat doen ze om zo veel mogelijk stemmen te trekken. Maatregelen diemensen bevoordelen, worden zo veel mogelijk uitgevent en maatregelen diepotentiële kiezers benadelen, worden zo veel mogelijk toegedekt ofgebagatelliseerd.

Een goed voorbeeld van het laatste geeft Ferd Crone, de financiëlewoordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, als het gaat om hetvoornemen van de PvdA om de AOW te fiscaliseren. Fiscaliseren betekent datde AOW-premie voor werkenden geleidelijk wordt afgeschaft en wordtvervangen door belasting. Op die manier gaan mensen met AOW, die warenvrijgesteld van het betalen van AOW-premie, die nu toch via de belastingbetalen. En dat gaat ten koste van hun koopkracht.

Toen ik dat vorige week in mijn column schreef noemde Crone dat'nonsens' (zie Geachte redactie, 23 december). Dat woord 'nonsens' moetverdoezelen dat fiscalisering van de AOW leidt tot koopkrachtverlies vanmensen met een AOW-uitkering. Crone zelf geeft dat een zin later toe alshij schrijft: 'dat ouderen met alleen AOW en een klein pensioen moetenworden gecompenseerd' (voor de gevolgen van de fiscalisering). Maar alsmensen met alleen AOW en een klein pensioen worden gecompenseerd en mensenmet een hoger aanvullend pensioen niet, dan zijn die het haasje.

Voor AOW'ers met een aanvullend pensioen tot achttienduizend euro perjaar kan, afhankelijk van de loonontwikkeling, dat koopkrachtverlies in eenperiode van vijftien jaar oplopen tot bijna 10 procent. (Zie het rapportvan het Ministerie van Sociale Zaken: 'De inkomenspositie van ouderen:toekomstige ontwikkelingen en fiscalisering van de AOW-premie'.)

Het is dus niet waar dat fiscalisering alleen 'rijke' AOW-ers treft. Datzou alleen gebeuren als de PvdA een methode van fiscalisering voor ogenheeft die koopkrachtverlies voor alle AOW'ers met een inkomen beneden hethoogste belastingtarief van 52 procent compenseert. Overigens levert demaatregel dan bijna niets meer op. Als je in 2020 de groep AOW'ers indrieën deelt naar inkomen, dan heeft de groep die het meeste verdient nogsteeds een inkomen dat voor bijna 33 procent uit AOW bestaat. Met anderewoorden: er zijn maar weinig rijke AOW'ers.

Maar zelfs als je alleen rijke AOW'ers zou treffen met fiscalisering,dan nog spreekt Crone niet de waarheid als hij zegt dat hij niet wilherverdelen tussen oud en jong maar tussen arm en rijk.

Waarom is het zo belangrijk te weten wat de PvdA van plan is met defiscalisering van de AOW? Omdat als gepensioneerden, rijk of minder rijk,de rekening moeten betalen van fiscalisering het vertrouwen in de overheidvan enkele miljoenen burgers wordt beschaamd. Decennialang hebbenkabinetten waarvan ook de PvdA deel uit maakte mensen laten geloven dat zijover hun pensioen geen AOW-premie zouden hoeven te betalen. Pensioenfondsenhebben hun berekeningen voor de hoogte van de aanvullende pensioenen en depensioenpremies daarop afgestemd. Door mensen na het ingaan van hunpensioen alsnog te confronteren met het betalen van AOW-premie via debelasting, voelen zij zich bedrogen. Te meer omdat zij niets meer kunnendoen om het verlies aan inkomen te compenseren. Minstens zo erg is datmensen het vertrouwen verliezen dat de AOW ook voor de toekomst veilig isbij de politiek, althans bij de PvdA.

Fiscalisering is (ook volgens minister Zalm) helemaal niet nodig om dekosten van de vergrijzing te financieren of werkenden te behoeden voorsteeds hogere AOW- premies. De financiering van de AOW vormt ook volgensCrone geen groot probleem en de AOW- premie voor werkenden is gemaximeerdop 18 procent.

Als Crone vooral de rijken wil laten betalen voor de hogereAOW-uitgaven, moet hij de huidige situatie vooral laten zoals die is.Immers, omdat bij een maximering van de AOW-premie op 18 procent destijging van de AOW- uitgaven moet worden betaald uit belastinginkomsten,de rijken - oud en jong - daar vanwege het progressieve tarief het meesteaan bijdragen.

En mocht de nood aan de man komen omdat bijvoorbeeld de conjunctuurtegenzit en er ook bezuinigd moet worden op de sociale zekerheid, inclusiefde AOW, dan vind ik dat iedereen de buikriem moet aanhalen om mensen diehet moeilijk hebben buiten schot te houden. Naarmate mensen rijker zijn,zouden ze meer moeten betalen, bijvoorbeeld door verhoging van het hoogstebelastingtarief. Want in tegenstelling tot wat Crone suggereert, behartigik niet de belangen van rijke AOW'ers (wat een niveau!) maar van mensen meteen lager en midden-inkomen, die voor hun pensioen hun hele leven hebbengespaard en die hebben vertrouwd op de belofte van de sociaal-democratendat de AOW bij hen veilig was.

Meer over