'Plan zet mensenlevens op spel'

Het kabinet wil af van de oude eis dat in elke apotheek een apotheker aanwezig is. De maatregel moet concurrentie bevorderen....

'Eén vent per tent', is de populaire vertaling van de wettelijkeverplichting dat in elke apotheek een apotheker aanwezig dient te zijn. Hetkabinet wil die bepaling schrappen. Volgens de apothekers kan datmensenlevens kosten.

'Er vallen nu al zesduizend doden per jaar door verkeerdmedicijngebruik. Dat zullen er meer worden als er apotheken komen zonderapotheker erin', vreest Marga van Weelden, voorzitter van deapothekersorganisatie KNMP.

Over een week of zes moet de Tweede Kamer beslissen over de wijzigingvan de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening. In artikel 19 daarvan is totdusver het principe 'een vent per tent' vastgelegd. Minister Hoogervorstvan Volksgezondheid wil dat schrappen om de concurrentie tussen deverschillende leveranciers van medicijnen (apothekers, drogisten, misschienook de supermarkt) te stimuleren.

Een kamermeerderheid lijkt tot dusver tegen het afschaffen van artikel19 te zijn, maar helemaal zeker is dat nog niet. Van Weelden waarschuwt:'We begrijpen absoluut niet dat de minister het mogelijk wil maken dat erapotheken komen zonder apotheker erin. Het is menselijkerwijs onmogelijkom in dat geval de medicatieveiligheid te waarborgen. Deze discussie wordtdan ook in geen enkel Europees land gevoerd.'

Het apothekersmonopolie op de verkoop van receptgeneesmiddelen staat noggrotendeels overeind, constateert de KNMP-voorzitter tevreden. Het aantalapotheekbalies bij drogisten van ETOS en DA is tot dusver beperkt gebleven(zie kader). ETOS sluit zelfs volgende maand de balies in dertien AlbertHeijn-filialen, waar patiënten sinds 2003 hun receptmiddelen kondenafhalen. 'Voor dit moment ben ik daar heel erg blij mee.'

De apothekers hebben jarenlang in de verdomhoek gezeten. Overheid enzorgverzekeraars zagen hen als zakkenvullers. Ze declareerden deofficiële prijs van geneesmiddelen bij de verzekeraars, en staken de hogebonussen en kortingen die ze van de fabrikant kregen, in eigen zak. Dietijd lijkt voorbij.

Kortgeleden ondertekenden de apothekers alweer voor de derde keer eenconvenant (samen met industrie, verzekeraars en overheid), waarin deafspraken om lagere prijzen in rekening te brengen. zijn verlengd enuitgebreid tot en met 2007. Besparing: bijna een miljard euro in 2007.

Dat de overheid heeft beloofd om te onderzoeken wat een redelijkevergoeding per recept is, heeft zeker geholpen de apothekers over de streepte trekken. Nóg belangrijker was de belofte dat er geen nieuwe afsprakenmogen worden gemaakt tussen een individuele zorgverzekeraar en deapothekers in een bepaalde regio om alleen de goedkoopste medicijnen teverstrekken.

Van Weelden: 'Wij wilden de garantie dat we niet dubbel gepakt zoudenworden, eerst geschoren door het landelijke convenant en dan ook nog eensgeknipt door lokale afspraken. We zijn nu in grote lijnen tevreden. Weetu dat dit jaar meer dan helft van de geneesmiddelen die op recept wordenafgeleverd geen dure specialité's zijn, maar goedkope merkloze middelen?Dat is enorm.'

'Dat we sinds begin jaren negentig meer bonussen en kortingenincasseerden, had te maken met het beleid van Simons, de toenmaligestaatssecretaris van Volksgezondheid', zegt Van Weelden. 'Hij stelde devergoeding die wij per recept krijgen te laag vast. Vul je inkomen maar aanmet die bonussen', zei hij. 'Daar waren we zó succesrijk in, dat we te verzijn doorgeschoten. We beseffen sinds een paar jaar dat dat niet in onsbelang is.'

Meer over