Openheid over oorlog in Irak is nu geboden

Voor en tijdens de oorlog in Irak is de regering het antwoord schuldig gebleven op vele vragen. Hein van Meeteren en Allard de Rooi hebben daar schoon genoeg van....

'In dit potje wordt niet meer geroerd', zei onze minister van Buitenlandse Zaken onlangs. Welk potje? Het potje dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannimet steun van Nederland en andere landen, van de Irak-oorlog hebben gemaakt. We mogen er kennelijk niet meer over praten en we mogen geen onplezierige vragen meer stellen. Nou, dat doen we t Waar de politiek het laat liggen moet de burger opstaan.

Een jaar na de inval zijn er namelijk vele vragen te stellen. Pijnlijke vragen, noodzakelijke vragen. En het kabinet heeft maar te antwoorden. Niet aan de Tweede Kamer, maar aan het volk. Aan de burgers van Nederland die door de ondoorgrondelijkheid van deze regering, en haar volgzame houding tegenover de Verenigde Staten, een extra gevaar lopen slachtoffer te worden van terreuraanslagen in eigen land. Het potje mag geen doofpot blijven.

In Nederland was en is een meerderheid van de bevolking tn de inval in Irak. Maar premier Balkenende moest en zou, met instemming van een weifelende Tweede Kamer, steun verlenen aan een 'preventieve' oorlog. Irak immers bedreigde de wereld met massavernietigingswapens, al dan niet in samenwerking met terroristische groeperingen. Dat de Veiligheidsraad van de VN een heel andere aanpak voor ogen stond werd genegeerd. Een unicum.

De afloop kennen we. Tienduizenden militairen en burgers, voornamelijk Irakezen maar ook westerlingen, werden het slachtoffer van een oorlog tegen een regime dat een tijger met caribleek. Niks bedreiging voor de wereld; Saddam beschikte, zoals we al lang wisten, niet eens over afvuurmechanismen om zijn vermeende apocalyptische wapens in te zetten. Van banden met Al Qa'ida is niets gebleken.

De oorlog tegen Irak heeft de wereld niet veiliger gemaakt, integendeel. De strijd heeft nog meer kwaad bloed gezet in de islamitische wereld. Ze werd koren op de molen van fundamentalistische scherpslijpers. De Spanjaarden kunnen ervan meepraten. Negen op de tien slachtoffers van de aanslagen in Madrid waren tegen de oorlog. Schrijnend. Hun ex-premier Aznar, die tegen de wil van een overgrote meerderheid van zijn landgenoten naar Irak trok, speelde hierbij een provocerende en daarmee risicoverhogende rol. Het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel dat hij vertoonde is electoraal afgestraft.

De dreiging van het terrorisme is echter ook voor Nederland manifester dan ooit. Ook ons kabinet heeft dat risico willens en wetens op de koop toegenomen.

Geachte Regering, een paar vragen dus. Op welke feiten baseerde u nu eigenlijk uw steun aan een evident onnodige en in onze ogen onrechtmatige inval en bezetting, en brak u met de Nederlandse traditie dat zo'n stap alleen wordt gezet als er sprake is van onvermijdelijkheid, internationale eensgezindheid en een welomschreven doel? U mocht in Londen een document inzien bij Tony Blair. 'For your eyes only' stond erop, hoorden we. Op basis daarvan kwam u geheel overtuigd terug op Schiphol.

Mogen we eindelijk eens van u horen welk document dat was? Over welke harde gegevens beschikte u en van wie zijn ze afkomstig? Door wie, en hoe, zijn ze gewogen?

Het zijn maar een paar vraagjes. Maar we worden geplaagd door nog meer nieuwsgierigheid.

Waar zijn die massavernietigingswapens die de aanleiding tot de oorlog waren nu toch? En waarom mogen we er niet meer over praten? U was toch overtuigd van hun bestaan? In geheime Britse documenten stond zelfs dat Saddam ze binnen 45 minuten kon inzetten. We zijn echter een jaar verder en zelfs de Amerikaanse onderzoekers die het hele land op z'n kop hebben gezet geven toe dat er geen massavernietigingswapens te vinden zijn.

We willen ook van u horen waarom u zich kritiekloos blijft opstellen achter een Amerikaanse regering die, het wordt steeds duidelijker, oorlogsmisdaden begaat. U bent toch het kabinet van waarden en normen? Welke waarde is het om krijgsgevangenen te mishandelen en een weerloze gewonde Irakees vanuit een helikopter dood te schieten? Welke norm ligt ten grondslag aan het binnenstormen van willekeurige woningen en het bruuskeren en gevangenzetten van onschuldige burgers? En welke norm hanteert u als u het billijkt dat een militaire wereldmacht de Veiligheidsraad buitenspel zet en op basis van verdraaiing van feiten een land binnenvalt en bezet houdt?

En dan nog iets. We hoorden u deze week zeggen dat Nederland zich vooral goed moet beschermen tegen het terrorisme. We steunen u. Maar wilt u daar dan een begin mee maken? En wel door volledig opening van zaken te geven over de besluitvorming rond een oorlog die de terreur op onze deurmat heeft gebracht? En door uw serviele steun aan een heilloze en haatzaaiende militaire bezetting te vervangen door een doortastend pleidooi voor de opbouw van humanitaire en technische hulp in een democratisch Irak onder slechts leiding: de Verenigde Naties?

Laten we afronden. We hebben er genoeg van. Dis onze boodschap. Genoeg van de geheimzinnigheid rond een oorlog en bezetting die alleen maar meer geweld hebben gebracht. Genoeg van een regering die ons waarschuwt voor terrorisme, maar hopeloos faalde in haar analyse van de Iraakse terreurdreiging en voor dat feilen geen verantwoording wenst af te leggen. Zo'n loze waarschuwing, dames en heren kabinetsleden, is weinig overtuigend.

Geef ons onze antwoorden. Wij willen dat er in Nederland, in navolging van de Verenigde Staten en Groot-Brittannieen onafhankelijk onderzoek komt naar de besluitvorming rond uw steun aan de 'coalition of the willing'. En naar de informatie die daaraan ten grondslag lag.

Om deze eis kracht bij te zetten beginnen wij vandaag met een grootscheepse mail- en handtekeningenactie op www.openheidoverirak.nl. Wij, een groeiende groep Nederlandse burgers, vinden dat we recht hebben op opening van zaken, want ook onze levens zijn in gevaar. Door ons dat recht te ontzeggen beschadigt u de open, democratische samenleving.

Meer over