Ongeduld over uitblijven 'laatste-wilpil'

Euthanasie mag alleen bij patiënten die ziek zijn. En niet bij levensmoeheid. Daarom wordt nu campagne gevoerd om een oud idee, de pil van Drion, nieuw leven in te blazen....

Twee jaar geleden sprak schrijver-tekenaar Marten Toonder in Relevant,het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor een VrijwilligLevenseinde (NVVE), openhartig over de 'treuzelende dood'. Twee echtgenotesen vier kinderen had hij overleefd en zijn lichaam liet hem in de steek.'Er is gedaan wat moest gedaan', zei hij. 'Toch ben ik hier nog en dat moeteen misverstand zijn.'

Toonder was tot aan zijn dood, een half jaar geleden, lid van de NVVEen een groot voorstander van de pil van Drion (zelfdodingsmiddel). 'Het zouheel gewoon moeten zijn dat de ene mens de ander het recht geeft zichzelfhet bittere einde te besparen', vond hij.

NVVE-directeur Rob Jonquière haalt de woorden van Toonder nog geregeldaan. Nu ouderen steeds ouder worden, zal een toenemende groep gaan lijdenaan de 'voltooiing van het leven', zegt hij. Recent onderzoek toont aan datjaarlijks vierhonderd mensen om euthanasie vragen omdat ze klaar zijn metleven. Praktisch alle verzoeken worden afgewezen.

Want artsen mogen niet meewerken aan euthanasie van patiënten dielijden aan het leven. De Hoge Raad bepaalde drie jaar geleden dat alleeneen 'classificeerbare ziekte' reden kan zijn voor euthanasie. Een door deartsenorganisatie KNMG ingestelde commissie ging vorig jaar tegen datarrest in en oordeelde dat ook lijden aan het leven ondraaglijk enuitzichtloos kan zijn.

De KNMG heeft dat advies nog altijd niet overgenomen. Intussen wordtde NVVE overstelpt met vragen over de pil van Drion. Honderdduizend ledenheeft de vereniging al en het ongeduld groeit, zegt Jonquière. 'Ze willende regie over hun eigen leven.'

Nu euthanasie wettelijk is geregeld, richt de NVVE het vizier hierop.Twee jaar lang zijn regionale bijeenkomsten gehouden over wat de NVVE de'laatste-wilpil' is gaan noemen. De opkomst was massaal, de discussieshebben geleid tot een officieel voorstel voor de legale verstrekking vanhet middel. Vandaag spreekt de NVVE op een symposium met artsen,psychologen en ethici over de problematiek rond lijden aan het leven.

De NVVE vindt dat het verstrekken van het middel niet door artsen moetgebeuren. Er is immers geen sprake van een medisch maar van eenmaatschappelijk probleem. 'Wat willen mensen eigenlijk? De garantie dat,als het echt niet meer gaat, ze er op een fatsoenlijke manier uit kunnenstappen.'

Een door de overheid aangewezen instelling zou volgens de NVVE zo'ngarantie moeten kunnen afgeven, in de vorm van de mogelijkheid om binnentwee jaar een zelfdodingsmiddel te krijgen. Medewerkers van dieinstelling moeten de authenticiteit van de doodswens beoordelen. Zo kan eenimpulsieve daad worden voorkomen.

Vrees voor een toename van het aantal zelfdodingen is onterecht, denktJonquière. 'De wetenschap dat ze er uit kunnen stappen, zal voor velengenoeg zijn. Als het middel er eenmaal is, zullen weinigen er gebruik vanmaken. We zullen hooguit zien dat gruwelijke manieren van zelfdoding, zoalsverhanging, minder zullen voorkomen.'

Via de politiek actieve leden probeert de NVVE om de laatste-wilpil inverkiezingsprogramma's te krijgen. Jonquière heeft goede hoop dat de piler ooit komt. 'De komst van de euthanasiewet heeft ook dertig jaargeduurd.'

Meer over