Notities

'Clickfonds-officier vernietigde zijn gespreksnotities'. Deze kop (de Volkskrant, 19 november) trok mijn belangstelling. Ook ik heb in het recente verleden mijn persoonlijke aantekeningen vernietigd, die ik als gemeentesecretaris van de gemeente Bergeyk had gemaakt en op basis waarvan ik de officiële besluitenlijsten en verslagen van de collegevergaderingen had opgesteld....

Deze officiële en door het college van B & W goedgekeurde besluitenlijsten zijn alle in het onderzoek naar de gedragingen van de toenmalige burgemeester van Bergeyk ter beschikking gesteld van het Openbaar Ministerie en de rijksrecherche. De rijksrechercheurs hebben in die officieel vastgestelde besluitenlijsten en verslagen geen enkel aanknopingspunt kunnen vinden voor de te onderzoeken belangenverstrengeling van die burgemeester.

Vervolgens hebben de rijksrechercheurs in hun onbeteugelde scoringsdrift om toch het bewijs te zullen leveren hun acties gericht op het verkrijgen van mijn persoonlijke aantekeningen. Toen bleek dat ik die onverplicht bewaarde persoonlijke aantekeningen had vernietigd, heeft de rijksrecherche het gedaan gekregen van de officier van justitie om mij te vervolgen, hetgeen ertoe heeft geleid, dat de rechtbank 's-Hertogenbosch mij heeft veroordeeld tot het betalen van een geldboete.

Het is wrang te moeten constateren dat een officier van justitie, die de wettelijke plicht heeft zijn gespreksnotities vast te leggen in een proces-verbaal en dus plichtsverzuim pleegt wanneer hij dat niet doet, niet vervolgd is of wordt, maar zelfs in ons rechtssysteem gepromoveerd wordt tot rechter. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen, dat ik dit niet anders kan zien dan als een schandelijke vorm van klassenjustitie.

Meer over