Niet suïcidaler door antidepressiva

Het slikken van antidepressiva leidt niet tot meer zelfmoorden. Dat blijkt uit een Amerikaanse epidemiologische studie...

Onderzoekers van de gezondheidsdienst in Seattle publiceren erover inThe American Journal of Psychiatry, het blad van de vereniging vanpsychiaters. Ze hebben de medische dossiers van meer dan 65 duizendpatiënten doorgenomen, die tussen begin 1992 en juni 2003 zijn behandeldvoor een depressie, zowel kinderen als volwassenen.

Uit hun analyse blijkt dat een maand voor het begin van de behandelingeen op de duizend patiënten zelfmoordgedrag vertoonde. In de eerstemaanden van de behandeling daalde dat risico met meer dan de helft. DeAmerikaanse psychiaters ontdekten geen verschil tussen verschillende merkenantidepressiva.

En dus moeten de Amerikaanse federale autoriteiten, de FDA, hunwaarschuwing ten aanzien van het zelfmoordrisico herzien, vindt deAmerikaanse vereniging van psychiaters APA.

In oktober 2004 verplichtte de FDA farmaceutische bedrijven zo'nwaarschuwing op te nemen in hun bijsluiters. Ook Europese autoriteiten,waaronder het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG),kwamen met zo'n verplichting.

De FDA en de Europese autoriteiten baseerden zich op 24 kleinerebehandelstudies met voornamelijk kinderen. In totaal waren daar 4400patiënten bij betrokken. De nieuwe onderzoekresultaten staan hier haaksop. En dus moet de FDA zijn standpunt herzien inzake het zelfmoordgedrag,vinden de Amerikaanse psychiaters. De FDA heeft inmiddels toegezegd naarde nieuwe studie te zullen kijken.

Ook in Nederlandse zullen die nieuwe gegevens worden bestudeerd,bevestigt Barbara van Zwieten van het CBG. Ze betwijfelt echter of dat veelzal veranderen aan het waarschuwende CBG-standpunt, vooral ten aanzien vanantidepressiva-gebruik bij kinderen. 'Maar deze discussie laat zichmoeilijk beslechten. Het aantal zelfmoordpogingen is erg klein, verschillenvallen dan minder goed op.'

Meer over