Nederlandse jeugd leest uitmuntend

De leesprestaties van Nederlandse tienjarigen behoren tot de wereldtop. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek in 35 landen met 150 duizend kinderen....

Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen

Ook allochtone kinderen in Nederland presteren buitengewoon goed als het om begrijpend lezen gaat. Ook zij staan wereldwijd op de tweede plaats.

'Het Nederlandse onderwijs mag erg tevreden zijn met dit resultaat', vindt professor Ludo Verhoeven, directeur van het Expertisecentrum Nederlands. 'Niet alleen omdat de gemiddelde score hoog is. Maar ook omdat de prestaties van Nederlandse leerlingen dicht bij elkaar liggen.' Oftewel: er zijn relatief weinig onderpresteerders in het Nederlandse basisonderwijs.

Het internationale onderzoek naar de leesvaardigheid van basisschoolkinderen staat bekend onder de naam PIRLS. Dat is de afkorting van Progress in International Reading Literacy Study.

Tien jaar geleden kwam Nederland niet verder dan de 21ste plaats in dit internationale onderzoek. De leesprestaties van Nederlandse kinderen bleven ver achter bij die in andere hoogontwikkelde, westerse landen.

Inmiddels is het taal- en leesonderricht op de basisschool ingrijpend vernieuwd. Er zijn nieuwe leermethoden ontwikkeld, de klassen zijn verkleind en leesproblemen worden eerder onderkend en aangepakt. Ook is er meer aandacht voor de taalachterstand van allochtone kinderen.

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen zich op school eigen moeten maken. Wie niet goed kan lezen, zal ook moeite hebben met aardrijkskunde en geschiedenis en zelfs met rekenen.

In Nederland deden ruim vierduizend kinderen aan het onderzoek mee. Ze kregen informatieve én verhalende teksten te lezen. Daarover moesten vragen beantwoord worden. Hoe hoger de opleiding van de ouders, hoe beter de kinderen presteren op deze test begrijpend lezen. Ook kinderen van wie de ouders vaak boeken en kranten lezen hebben een voorsprong.

Kinderen die thuis een andere taal spreken dan op school verkeren in het nadeel. Maar in Nederland blijft de taalachterstand van allochtone kinderen beperkt. Alleen Hong Kong doet het wat dit betreft beter.

Meer over