Natuurorganisaties vrezen schimmel aan dorpsranden

AMSTERDAM Het landschap wordt door versnippering en verschraling bedreigd. De ambities van het kabinet-Balkenende met de natuur zijn te laag....

Volgens minister Kamp (VVD) heeft diens voorganger Pronk (PvdA) het platteland in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 'op slot gedaan' voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Het nieuwe kabinet schrapt daarom de bebouwingsgrens die Pronk wilde opleggen aan de gemeenten.

De natuurorganisaties vrezen dat 'elke gemeente weer haar eigen bedrijventerrein bouwt'. Ook vrezen zij de uitbreiding van plattelandskernen met 'witte schimmel'; slecht ingepaste woonwijkjes. 'In een dichtbevolkt land als het onze', zo schrijven de drie organisaties, zijn cultuurhistorische landschappen juist van groot belang als 'tegenwicht' van verstedelijking.

Zij betreuren dat het kabinet het aantal beschermde landschappen beperkt. Buitengewoon teleurgesteld zijn de drie terreinbeheerders over de plannen van het kabinet met de ecologische hoofdstructuur (EHS). Het nieuwe kabinet wil de agrarische sector een grotere rol geven bij de verdere ontwikkeling van de EHS. Dure grondaankopen kunnen daardoor achterwege blijven en de boeren houden werk.

De natuurbeheerorganisaties wijzen erop dat dit tot versnippering van natuurgebieden leidt, terwijl de biodiversiteit nu juist is gebaat, bij het ontstaan van grote, aaneengesloten natuurgebieden. Bovendien zijn de meeste agrariërs niet opgeleid als natuurbeheerder, schrijven zij.

Meer over