Muziekinstituut voor toptalent komt er niet

Er komt geen onafhankelijk instituut voor muzikaal toptalent. De bezuiniging op het kunstvakonderwijs, oplopend tot 25 miljoen gulden per jaar in 2001, wordt gehandhaafd....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Dat schrijft staatssecretaris Nuis van Cultuur in zijn beleidsplan voor het kunstvakonderwijs, dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hij wil fors wieden in de wildgroei aan kunstgerelateerde opleidingen die nu worden aangeboden door hogescholen en universiteiten. Gecombineerd met een scherpere selectie van studenten en betere aansluiting op de beroepspraktijk, verwacht Nuis dat er straks minder kunstenaars een beroep hoeven te doen op de bijstand.

Nuis heeft haast met de tweede-faseopleiding voor het muziekvakonderwijs, die in 1998 al moet functioneren. De Raad voor Cultuur heeft de staatssecretaris geadviseerd zes vervolgopleidingen toe te wijzen. Door onderlinge samenwerking is feitelijk op deze manier elk van de twaalf conservatoria verzekerd van tweede-faseonderwijs. Nuis volgt dit idee, maar keert zich tegen het voorstel van de raad om een apart topinstituut voor talentvolle musici op te richten. Dit plan heeft kwaad bloed gezet bij de conservatoria van Amsterdam en Den Haag, de belangrijkste 'leveranciers' van de grote orkesten. Ze vinden dat zíj die talenten moeten begeleiden.

Nuis is wel van oordeel dat toptalent - 'een heel gering aantal excellerende studenten' - speciaal moet worden begeleid, maar dat kan volgens hem beter op een bestaand conservatorium. De opleidingen in Amsterdam en Den Haag krijgen een 'voorstrekkersrol'. Nuis voegt daarbij de nadrukkelijk bepaling dat de andere conservatoria bij deze faciliteit voor getalenteerden worden betrokken, zowel op gebied van het onderwijs als bij de selectie van studenten. Nuis trekt een miljoen extra voor het toptalent uit.

Het kunstvakonderwijs is traditioneel opgedeeld in drie groepen, beeldende kunst & vormgeving, theater en muziek. In praktijk kennen de academies echter zo'n tweehonderd afstudeerrichtingen. Nuis wil terug naar 25 hoofdprofielen waarvan de studielast wordt vastgelegd.

Daarnaast wil de staatssectretaris minimumnormen invoeren voor de omvang van de opleidingen: zevenhonderd studenten voor een conservatorium (of cluster van conservatoria) en honderd studenten voor andere academies.

Nuis wil het kunstvakonderwijs herstructureren omdat hij niet tevreden is over de kwaliteit. Er komen te veel mensen van de academies met vaardigheden die niet aansluiten bij de beroepspraktijk. Nuis is van plan na 2000 de financiering van de academies mede te koppelen aan het niveau van het onderwijs. Er zal regelmatig kwaliteitscontrole door visitatiecommissies plaatsvinden.

Meer over