Methode-Cohen leidt tot niets

De Marokkanen-aanpak moet krachtiger, anders zal Nederland uiteen vallen in eilanden, zegt Geert Wilders...

'Treiteraars zijn terug in de Diamantbuurt', kopte deVolkskrant afgelopen zaterdag. Ruim een jaar geleden werd eenechtpaar uit de buurt weggejaagd door het getreiter van een groepMarokkaanse hangjongeren. Er werd toen gekozen voor de typischePvdA-aanpak. Om 'de boel bij elkaar te houden', trok de gemeenteeen blik subsidie open.

Nu de buit is verdeeld, blijken alle hulpverlenende instantieshun eigen gang te gaan. De Amsterdamse strategie heeft gefaalden we zijn weer terug bij af, zo blijkt. De ruiten van hetpolitiebureau en van tientallen auto's zijn ingegooid en er iseen auto in brand gestoken.

Het absolute dieptepunt werd eerder deze maand bereikt, toeneen groep Marokkaanse jongeren onder het schreeuwen vanantisemitische leuzen de ruiten ingooide bij een joodse bewonervan de Diamantbuurt.

'De bewoner durft geen aangifte te doen en weigert elk contactmet de buitenwereld', aldus de krant van zaterdag. En dejongeren, van 12 en 13 jaar oud, kunnen gewoon hun gang gaan.'Hun ouders hebben een hekel aan Nederlanders en grijpen nietin', aldus een Marokkaanse buurtvader die anoniem wil blijven.

Dit mengsel van agressie, intimidatie, antisemitisme,vandalisme en haat jegens de Nederlandse samenleving en haargezagsdragers vormde ook de bestanddelen die in november vorigjaar tot vurige en bloederige rellen in de Franse banlieuesleidden. 'Zo erg is het bij ons gelukkig nog niet', zeiden wetegen elkaar.

Maar Nederland moet zich op dit punt niet te snel rijkrekenen. De afgrijselijke incidenten in Oud-Zuid tonen duidelijkaan, welhaast ten overvloede, dat alle ingrediënten aanwezigzijn. Eigen onderzoek heeft de GroepWilders bovendien geleerd datde Diamantbuurt allesbehalve uniek is.

Burgemeester Cohen heeft de gewoonte zo lang mogelijkonzichtbaar te blijven. Maar dinsdag heeft hij dan toch ineens'spoedberaad' gevoerd met alle veertien voorzitters van deAmsterdamse deelraden. Het lijkt krachtdadig, maar getuigt vooralvan een voortzetting van het beleid dat alle Cohens van dit landal decennialang voeren en dat juist de oorzaak van het probleemis.

Natuurlijk, zeggen deze bestuurders tegen elkaar, hebben wede problemen vooral ook aan onszelf te wijten. Want Marokkanenvoelen zich terecht gediscrimineerd en dan is het geen wonder datze auto's in de brand gaan steken. Dat er twee Marokkaansejongens recent om het leven zijn gekomen, is tragisch. Maar alsze niets hadden misdaan, hadden ze ook niet voor de politie opde vlucht gehoeven.

Vervolgens willen de Cohens inventariseren wat allebestuurders zoal nodig denken te hebben 'om de problemen aan tepakken'. En natuurlijk zullen die vragen om meer geld voorbuurthuizen, banenplannen en andere sociale maatregelen die ineen onvervalste machocultuur als de Marokkaanse alleen maarminachting zullen oproepen.

Columnist Mark Steyn schreef onlangs in The New Criterion datmoderne westerse samenlevingen zich vooral toeleggen op de'secondaire impulsen' van een samenleving (de arrangementen vande verzorgingsstaat) en de primaire impulsen (orde, defensie,instituties en demografische kwesties) verwaarlozen. In dehuidige situatie in Nederland, waarin er maar iets hoeft tegebeuren of we zijn getuige van rellen à la de Franse banlieues,zijn krachtige maatregelen nodig die in het verlengde van deprimaire impulsen liggen.

Behalve het benoemen en verdedigen van onze Leitkultur, en deeis tot assimilatie in de waarden en normen van die cultuur,dient Nederland niet toe te geven aan het verschijnsel van de'Marokkanenmoeheid', maar krachtige maatregelen te nemen om degesignaleerde ontwikkelingen te stuiten.

Ik pleit in dit kader onder andere voor de volgendemaatregelen:

- Het verantwoordelijk stellen van de ouders voor de wandadenvan hun minderjarige kinderen, zowel strafrechtelijk alsbestuursrechtelijk door het intrekken van de verblijfsvergunning.

- Geen enkel Europees land moet zich in de positie latenmanoeuvreren waarin het slechts de passief ontvangende partij is.Allochtonen die na crimineel gedrag worden veroordeeld, dienenhun Nederlandse paspoort in te leveren en het land te wordenuitgezet - of ze nu een verblijfsvergunning hebben of niet.Frankrijk is deze weg reeds ingeslagen en wij doen er goed aanhier te volgen.

- Een stop op de immigratie van niet-westerse allochtonen. Deproblemen met de integratie van allochtonen in onze samenlevinggroeien ons boven het hoofd. We moeten niet dweilen met de kraanopen en eerst orde op zaken stellen.

- Zwaar investeren in remigratie. Na de oorlog voerde deNederlandse overheid via de Nederlandse Emigratie Centrale eenactief emigratiebeleid om landgenoten te helpen een nieuw bestaanin Canada en Australië op te bouwen.

Laten we nu ruimhartige financiële prikkels verstrekken aanallochtonen die naar hun thuisland willen terugkeren. 61 Procentvan de Nederlanders was deze mening al in 2003 toegedaan en deMarokkaanse minister Nezha Chekrouni, bevoegd voor de Marokkaansegemeenschap in het buitenland, is het inmiddels met hen eens. Zijnoemt migranten 'een verlies voor ons land' en wil er zoveelmogelijk terughalen.

Nederlandse bestuurders denken met sociale maatregelen dejihad van de straat te kunnen bestrijden. Zo gaan we maar doormet gokken. Het kabinet gokt erop dat de immigratie op een dagophoudt, het gokt erop dat de islam op een dag de jihad zalafzweren, het gokt erop dat moslims op een dag zullen kiezen voorintegratie.

Met zulk beleid stevenen we af op een scenario dat de woordenin herinnering roept van de Britse politicus Enoch Powell:

'Like the Roman, I seem to see the River Tiber foaming withmuch blood.'

Meer over