Meer productie door prestatieloon

Prestatiebeloning leidt bij Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen tot een forse verhoging van de arbeidsproductiviteit. Meer dan de helft van de organisaties met meer dan honderd werknemers beloont zijn personeel op grond van de geleverde prestaties....

Van onze verslaggever

Werknemers die bonussen, teampremies of stukloon krijgen,voegen gemiddeld 9 procent meer waarde toe dan werknemers inbedrijven zonder prestatiebeloning. Bovendien creëertprestatiebeloning selectie aan de poort: werkgevers metprestatiebeloning blijken productievere arbeidskrachten aan tetrekken.

In de tweede helft van de jaren negentig nam de populariteitvan prestatiebeloning sterk toe. 'Wellicht kwam dat door dekrapte op de arbeidsmarkt', zegt promovenda Anne Gielen, die hetonderzoek samen met Marcel Kerkhofs en Jan van Ours uitvoerde.'Met prestatieloon probeerden organisaties arbeidskrachten binnente halen.' Inmiddels hebben veel bedrijven prestatiebeloning ookopgenomen in de CAO.

Vooral in de bouw en in de maakindustrie is prestatiebeloningpopulair. In de gezondheidszorg en het onderwijs komtprestatiebeloning het minst voor - in ongeveer 10 procent van deorganisaties. Gielen: 'Dat komt waarschijnlijk doordat dearbeidsproductiviteit in die sectoren heel slecht meetbaar is.Maar het zijn wel de sectoren waar je werknemers zou willenprikkelen.'

Ondanks het sterk toegenomen gebruik van prestatiebeloning,is de beloningsvorm nog altijd niet populair onder werknemers.Uit onderzoek van uitzendbureau Randstad vorig jaar bleek datNederlanders de voorkeur geven aan een vaste beloning. Werknemerszijn onder meer bang voor de onzekerheid die prestatiebeloningmet zich mee kan brengen. Ook vrezen zij dat het management deextra beloning oneerlijk verdeelt onder de werknemers.

FNV Bondgenoten zegt in principe niet negatief tegenoverprestatiebeloning te staan. 'Als het maar niet ten koste gaat vanhet structurele salaris. Dat deze vorm van belonen leidt tot eenhogere productiviteit, is alleen maar mooi meegenomen.'

Meer over