Marinepersoneel blootgesteld aan asbest

Ongeveer twintig medewerkers van de marinewerf in Den Helder zijn bij..

WEERT SCHENK

Van onze verslaggever

Weert Schenk

DEN HELDER

werkzaamheden willens en wetens door een leidinggevende onbeschermd blootgesteld aan asbestvezels. Daarbij is een waarschuwing van de Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA) genegeerd. Deze functionaris had gezegd dat bij de reparatie aan een fregat bescherming tegen de kankerverwekkende stof noodzakelijk was.

In een vertrouwelijk document van de bevelhebber der zeestrijdkrachten wordt erkend dat opzettelijk de hand is gelicht met

de procedures: 'er is bewust besloten de voorzorgsmaatregel niet uit te voeren'. Het schrijven is ondertekend door kapitein ter zee L. Drolenga en werd vorige maand op beperkte schaal verspreid. 'Gezien de kans op ernstige personele schade', wordt het incident in het rapport omschreven als een zwaar ongeval.

Uit het document blijkt niet wie verantwoordelijk is. Naar verluidt zou een productiemanager de waarschuwing van de DTA in de wind hebben

geslagen. De marinewoordvoerder kon dit dinsdag niet bevestigen. Evenmin wist hij of er disciplinaire maatregelen zijn genomen.

Het incident vond plaats in januari 1997. Er moest een schroefaskoker

verwijderd worden van het fregat hr. ms. Tromp. Dit onderdeel bevatte

volgens de DTA vrijwel zeker asbesthoudend materiaal.

Ondanks de waarschuwing werd gedurende twee dagen zonder enige bescherming gewerkt. Pas toen kwam de DTA ter plaatse, die de werkzaamheden meteen stillegde.

De blootstelling aan asbest wordt volgens de commandant opgenomen in het medisch dossier van de betrokken personen. Uit het rapport blijkt

dat deze werknemers in elk geval vorige maand nog niet op de hoogte waren gebracht van de uitkomst van het onderzoek.

De dienstcommissie van de marinewerf, die officieel nog niet is geïnformeerd, eist van de directeur Rijkswerf opheldering over het rapport. Secretaris H. Abbenes vindt dat de betrokken werknemers, allen burgers, een persoonlijke brief moeten krijgen. Ook wil de dienstcommissie weten wie twee jaar geleden verantwoordelijk is geweest. Deze personen moeten aansprakelijk worden gesteld, aldus Abbenes.

Het ministerie van Defensie voert een ruimhartig beleid voor de slachtoffers van asbestkanker, waarbij de wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar niet geldt. In het verleden is op verscheidene plaatsen defensiepersoneel in aanraking gekomen met asbesthoudend materiaal. Als een (oud-)werknemer de ziekte krijgt, betaalt het ministerie de ziektekosten en het smartengeld.

Meer over