Lezersactie verdient mildere kritiek

Op vrijdag 16 december staat op de voorpagina van de Volkskrant: 'AD-actie maakt één familie rijk'. In het artikel wordt de suggestie gewekt dat er op zijn minst dubieus is gehandeld met het geld dat AD-lezers via de krant hebben ingezameld voor Azië....

Op 14 februari van dit jaar schrijft het AD : 'AD-lezersgeven gul voor gastenverblijf'. In dit artikel, dat weinig aande verbeelding overlaat, staat geschreven dat op Sri Lanka vanhet door het AD ingezamelde geld, 81. 600 euro, een guesthousewordt herbouwd. Vreemd genoeg komt de Volkskrant tien maandenlater met grote onthullingen; één familie, bijna 82 duizendeuro! Heeft de Volkskrant tien maanden lang niet opgelet of wordthier een concurrent ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld?

Naast de feiten, waarmee het AD zelf al tien maanden eerderkwam, bestaat het stuk uit vele suggestieve opmerkingen. Zo wordthet bestuur van de stichting in twijfel getrokken. Geert Wijn,initiator en familie van de eigenaar van het guesthouse, issecretaris. De rest van het bestuur woont in zijn straat, staater. Deze bestuursopbouw verdient geen schoonheidsprijs, maar hetis niet meer dan logisch dat het bestuur zo vorm heeft gekregen.Het initiatief werd al een paar dagen na de tsunami-ramp eenofficiële stichting. Het is vrijwel onmogelijk in zo een kortetijd een beter bestuur te vormen dan hier gebeurd is.

De Radboud Universiteit Nijmegen volgde het afgelopen jaar inhet kader van het onderzoek 'De tsunami: unieke ramp, uniekdraagvlak?' veel van dit soort initiatieven, waaronder ookstichting Unawatuna zelf. Veruit de meeste van dit soortinitiatieven hebben een soortgelijke bestuursvorm als destichting van Wijn. Veel andere initiatieven zijn zelfs nooitgeformaliseerd en hebben helemaal geen bestuur. De suggestie datde stichting van Wijn een uitzondering is en dat de lezers vanhet AD hiervan de dupe worden, is dan ook ten onrechte.

Behalve dat het stuk oud nieuws bevat en sterk suggestief is,is het ook onvolledig. Zo wordt niet geschreven dat het AD wildedat naast het guesthouse gewerkt werd aan een dam ter beschermingvan het gehele dorp. Er wordt niet geschreven over deherstelwerkzaamheden in het hele dorp, betaald en gedeeltelijkzelfs uitgevoerd door lezers van het AD. Evenmin wordt geschrevenover de vele containers hulpgoederen die deze stichting stuurde,ten behoeve van alle inwoners. Er wordt niet geschreven dat defondsen van de AD-lezers apart ondergebracht zijn en dus nietautomatisch in handen van één persoon of stichting zoudenvallen. Er wordt niet geschreven dat het AD erop stond dat hetguesthouse ondergebracht werd in een aparte stichting, zodat hetrisico dat het guesthouse verkocht werd, verdween. Noch wordtgeschreven dat al in ruim vijftig AD-artikelen beschreven stondwat er met het geld gebeurde.

Onthult de Volkskrant oud nieuws of wil ze een concurrentzwartmaken? Oordeelt u zelf.

Han Valk

Meer over