Levenslang

In uw interessante artikel over levenslang gestraften (Binnenland, 16 januari) wordt een link gelegd met tbs-gestelden die, als hun behandeling niet aanslaat, worden geplaatst in een longstay-afdeling van een tbs-kliniek....

Ik wil duidelijk maken dat levenslang gestraften entbs-gestelden niet over één kam kunnen worden geschoren.Vooropgesteld zij dat de maatregel tbs niet gelijk kan wordengesteld aan straf. In Nederland onderscheiden we straffen enmaatregelen.

De eerste worden toegepast als vergeldingsmaatregel, de tweedeals preventiemaatregel. De tbs-maatregel is in wezen eenindicatie tot gedwongen opname in een bijzonder en beveiligdpsychiatrisch ziekenhuis, in de volksmond een tbs-kliniekgenoemd.

Een ander verschil is dat iemand in de longstay zit om tevoorkomen dat hij of zij iets strafbaars zal gaan doen. Diemensen zitten daar dus niet voor straf en verdienen, voorzoverdat mogelijk is in een kliniek, een menswaardig bestaan met enkeldie beperkingen die de bescherming van de samenlevingnoodzakelijk maken.

Meer over