Leergeld ?

In de Volkskrant van dinsdag 12 april schrijft de heer Wansink een beschouwing naar aanleiding van de recente WBS-publicatie 'Leergeld'....

Haarlem J.A. van Kemenade

Het is een hele eer als de paus te worden beschouwd van een geestelijke stroming die meer dan dertig jaar bepalend was voor het beleid van achtereenvolgende bewindslieden, ware het niet dat dit blijkbaar niet als een heiligverklaring is bedoeld.

Hij schrijft namelijk: 'Van Kemenade en de zijnen wilden de kennisvakken relativeren, om de verschillen tussen de bollebozen en de kneuzen te verdoezelen. De moeilijk lerende kinderen zouden zich kunnen uitleven in handenarbeid, tekenen, knutselen, koken, zingen, dansen en sporten'.

Ook verwijt hij die stroming, nogal in tegenspraak met zijn eerste omschrijving, dat door die bewindslieden te veel nadruk is gelegd op cognitieve en te weinig op praktische vorming.

Waarop baseert hij die jolige typering van het destijds gevoerde onderwijsbeleid ? In ieder geval niet op het toenmalige beleidsplan 'Contouren van een toekomstig onderwijsbestel' (1975), waarin juist een pleidooi wordt gehouden voor onderwijs dat alle leerlingen, ieder naar de maat van zijn of haar mogelijkheden, in staat stelt kennis te verwerven en praktische vaardigheden te ontwikkelen.

Niet ook op het leerplan van de door mij in 1976 ingediende en later aangenomen wet op het basisonderwijs. Niet op de inhoud van het onderwijsachterstandsbeleid voor autochtone en allochtone leerlingen. Niet op de experimenten middenschool, waarin zowel aandacht werd geschonken aan cognitieve vakken als aan ambacht en techniek. Niet op de experimenten werkend leren (participatie onderwijs).

Niet ook op het overigens niet door mij geïnitieerde, maar door staatssecretaris Ginjaar-Maas voorbereide en door staatssecretaris Netelenbos ingevoerde vmbo, waartegen nu bezwaar wordt gemaakt dat er teveel aandacht is voor cognitieve vorming. En ook niet op de door staatssecretaris Wallage ingevoerde basisvorming, waarvan men wel vindt dat het te veel vakken behelst. En zelfs kan hij het niet baseren op de publicatie 'Leergeld'. De hoofdlijn daarin is dat de PvdA te veel aandacht schonk aan structuurhervormingen. Het 'Kemenadisme' is een door de heer Wansink zelf verzonnen karikatuur van de werkelijkheid .

Meer over