Kroonleden in NOS-bestuur noemen zuilen belangrijke troef in strijd om kijker en luisteraar 'Omroepen moeten zendmachtiging behouden'

De omroepverenigingen moeten intensief samenwerken, maar wel hun eigen zendmachtiging behouden. Dit schrijven de kroonleden van het NOS-bestuur in een vertrouwelijke notitie....

Van onze verslaggever

Jan Westerhof

AMSTERDAM

De kroonleden zijn tegen een BBC-achtige omroep, zoals bepleit door NOS-voorzitter André van der Louw en VARA-voorzitter Marcel van Dam.

Twee maanden geleden kondigde staatssecretaris Nuis aan de mediawet zo te willen wijzigen dat over vijf jaar niet de afzonderlijke omroepverenigingen een zendmachtiging krijgen, maar dat een zendmachtiging wordt verstrekt per televisienet en één voor de vijf radiozenders. De kroonleden spreken zich uit tegen dit voornemen van Nuis.

De notitie is een poging van de kroonleden om in het NOS-bestuur alsnog overeenstemming te bereiken over de toekomst van het publieke bestel. In het bestuur was de laatste maanden een patstelling ontstaan tussen de voorzitters van de omroepzuilen.

VARA-voorzitter Van Dam en KRO-voorzitter Braks namen daarin de twee uiterste posities in. Van Dam vindt dat in de concurrentie met de commerciële omroep één slagvaardige publieke omroeporganisatie moet staan. Braks vindt dat de omroepzuilen zelfstandig moeten blijven, maar intensief moeten samenwerken.

De notitie is geschreven na diverse besprekingen de afgelopen weken tussen de directeuren van de omroepen. De gesprekken kwamen tot stand op initiatief van het kroonlid A. Grewel (PvdA). In die besprekingen zou nu toch in hoge mate overeenstemming zijn bereikt over hoe de publieke omroep in de toekomst zou moeten worden georganiseerd.

De kroonleden vinden het weinig zinvol om de bestaande samenwerkingsverbanden op de drie publieke netten te veranderen, zoals vorige week nog bepleit door PvdA-voorzitter F. Rottenberg. Hij stelde voor van Nederland 1 een reli-net te maken door de EO en de AVRO te laten ruilen.

De kroonleden schrijven dat herindeling van de netten 'een gepasseerd station' is. 'De nadelen van tijdverlies en stagnatie in de samenwerking wegen naar ons oordeel niet op tegen de voordelen van een ''zuiverder'' afspiegeling van maatschappelijke hoofdstromen.' Wel zouden programma's van de vaste bespelers van een net kunnen worden gewisseld met die van een ander net, als dat beter past in het zenderprogrammering.

Twee maanden geleden maande staatssecretaris Nuis de omroepen met betere voorstellen voor samenwerking te komen. Nuis uitte kritiek op de omroepvoorzitters, die te weinig voortvarend zouden zijn in het veranderen van het publieke bestel.

Nuis wil dat de voorzitters van de omroepen zich in de toekomst minder kunnen bemoeien met de dagelijkse gang van zaken op de televisienetten. Daarom moeten er 'onafhankelijke channel managers' komen. Nuis heeft aangekondigde wettelijk te willen regelen dat bevoegheden daarvoor en voor programmacoördinatie tussen de drie televisienetten worden overgedragen van de omroepverenigingen aan de 'uitvoerende organisatie', waarmee de NOS wordt bedoeld.

Op Nederland 1 en 2 zijn al channel managers benoemd. Het voorstel van de kroonleden lijkt te beantwoorden aan de wens de voorzitters meer op afstand te zetten. In het voorstel wordt het NOS-bestuur de raad van toezicht en het dagelijks bestuur wordt omgevormd tot een directie met vergaande bevoegdheden, zoals zendtijdindeling en de coördinatie van de drie televisienetten en de vijf radiozenders.

Aanstaande donderdag wordt de notitie van de kroonleden behandeld in een ingelaste vergadering van het algemeen bestuur van de NOS.

Meer over