‘Kleinere Kamer vergroot de slagvaardigheid’

Fractievoorzitter Verhagen van het CDA wil het aantal Kamerzetels terugbrengen naar honderd. Goed voor de slagvaardigheid. De kleine partijen denken er anders over....

CDA-fractievoorzitter Verhagen heeft zich gevoegd bij de voorstanders van een kleiner parlement. Een Tweede Kamer bestaande uit honderd leden, in plaats van honderdvijftig, vergroot de slagvaardigheid. Het maakt de Kamer ook minder ontvankelijk voor mediahypes, betoogt hij op persoonlijke titel in het weekblad Intermediair.

Volgens Verhagen gaat in de huidige constellatie kostbare tijd verloren aan (spoed)debatten die inhoudelijk te weinig om het lijf hebben. Nu kunnen dertig Kamerleden al een spoeddebat van de grond krijgen en zo de reguliere Kameragenda overhoop gooien.

Tot ergernis van Verhagen, die zich al eens genoodzaakt voelde een door hem aangevraagd regulier debat om te zetten in een spoeddebat. Alleen op deze manier wist hij zijn onderwerp op de agenda te houden. Verhagens thema was al enkele malen weggedrukt door een ingevoegd spoeddebat.

Eerder pleitten VVD-fractieleider Van Aartsen, diens partijgenoot Hans Wiegel en oud-fractieleider Jacques Wallage (PvdA) voor een reductie van het aantal Tweede-Kamerleden tot honderd, het aantal van vóór 1956. In dat jaar werd de Kamer met vijftig zetels uitgebreid vanwege de toegenomen werkdruk.

Voor een aanpassing van het aantal zetels is een Grondwetswijziging nodig. Vooralsnog ontbrak daarvoor steeds de noodzakelijke tweederde meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer.

Kamerlid Dubbelboer, fractiespecialist bestuurlijke vernieuwing van de PvdA, is ook voorstander van een Kamer met honderd zetels, al vindt hij de redenering van Verhagen over de spoeddebatten ‘nergens op slaan’.

Ook Dubbelboer onderstreept dat hij op persoonlijke titel spreekt: ‘Verkleining van de Tweede Kamer is niet het officiële standpunt van de PvdA.’ Als argumenten voor een kleinere Kamer noemt hij de toenemende invloed van de Brusselse besluitvorming en de zwaardere rol voor gemeenten.

Een kleinere Tweede Kamer leidt over de gehele breedte tot kleinere fracties. Dit zal de neiging tot vergaande specialisatie van individuele Kamerleden onderdrukken, verwachten de voorstanders. Hoe minder specialisten op de vierkante meter, des te geringer de bureaucratische reflexen en des te levendiger het debat, redeneren zij. En dat kan in hun optiek de relatie tussen kiezers en gekozenen alleen maar ten goede komen.

ChristenUnie-fractieleider Rouvoet gelooft er niets van. ‘Het is een schijnoplossing. De relevante vraag is of de Kamer te veel leden telt voor het werk dat moet worden gedaan.’ Rouvoet voorziet dat de kleine fracties bij een reductie van het aantal zetels ‘de prijs gaan betalen voor een probleem dat vooral speelt bij de grote fracties’.

In een driemansfractie, zoals die van de ChristenUnie, is het flink aanpoten om aan alle debatten een bijdrage te kunnen leveren. Terwijl in grote fracties onvoldoende te doen is voor alle leden. Rouvoet: ‘Wie niet vaker dan eens per twee maanden een debat mag doen, krijgt vanzelf de behoefte bij het minste of geringste een algemeen overleg aan te vragen.’

Meer over